Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetPaga neto prej 1 163 525 lekë, si gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura Qiradhënie
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti ka përfituar të ardhura vjetore prej 38 Eurosh nga interesat në depozitën e BKT dega Tiranë.
2) Paga dhe shpërblime prej 2 080 104 lekësh si Inxhinier në shoqërinë Euro Partners Consulting sh.p.k për periudhën Janar- Dhjetor 2016.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë së deklarueses pranë Bankës BKT në datën 31.12.2016 është 942 lekë.
2) Zoti Hasko ka hapur në datë 22.06.2016 një depozitë në vlerën 3 000 127 lekë pranë Raiffeisen Bank. Shuma u formua me të ardhurat nga paga.
3) Bashkëshorti deklaron pakësim të gjendjes cash prej 500 000 lekësh në 0 lekë.
4) Gjendja e llogarisë së bashkëshortit të deklarueses në datën 31.12.2016 është 803 121 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc