Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsPaga neto prej 1 163 525 lekë, si gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti ka përfituar të ardhura vjetore prej 38 Eurosh nga interesat në depozitën e BKT dega Tiranë.
2) Paga dhe shpërblime prej 2 080 104 lekësh si Inxhinier në shoqërinë Euro Partners Consulting sh.p.k për periudhën Janar- Dhjetor 2016.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë së deklarueses pranë Bankës BKT në datën 31.12.2016 është 942 lekë.
2) Zoti Hasko ka hapur në datë 22.06.2016 një depozitë në vlerën 3 000 127 lekë pranë Raiffeisen Bank. Shuma u formua me të ardhurat nga paga.
3) Bashkëshorti deklaron pakësim të gjendjes cash prej 500 000 lekësh në 0 lekë.
4) Gjendja e llogarisë së bashkëshortit të deklarueses në datën 31.12.2016 është 803 121 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc