Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Drejtori i Drejtorisë Juridike pranë MBZHRAU për periudhën 01.01.2016 - 20.09.2016, 718 653 lekë, paga neto.
2) Të ardhura si shpërblim nga Agjencia Kombëtare e Duhan-Cigareve, anëtar i Komisionit të Degustimit, 116 875 lekë.
3) Të ardhura nga dietat, nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, 24 295 lekë.
4) Të ardhura nga paga si anëtar i Komisionit të Prokurimit Publik, për periudhën 21.09.2016 - 31.12.2016, 308 110 lekë, paga neto.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Personi i lidhur në deklarim, Elda Shaqiri, të ardhura nga paga, nga Universiteti i Mjekësisë, 742 192 lekë, paga neto.
2) Personi i lidhur në deklarim, Elda Shaqiri, të ardhura nga dietat, nga Universiteti i Mjekësisë, 28 926 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendje cash, si kursime nga të ardhurat vjetore të 2016, 550 000 lekë.
2) Gjendja e llogarisë në bankë më 31.12.2016, 273 lekë.
3) Deklaratë noteriale huamarrjeje për blerjen e një apartamenti banimi në vlerën 4 000 000 lekë, datë 12.09.2014, me afat shlyerje 4 vjet. Shuma e shlyer 0, gjendja e detyrimit 4 000 000 lekë.
4) Personi i lidhur në deklarim, Elda Shaqiri, gjendja cash, si kursime nga të ardhurat vjetore për vitin 2016, 350 000 lekë.
5) Personi i lidhur në deklarim, Elda Shaqiri, gjendja e llogarisë bankare më 31.12.2016, 465 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka