Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga neto në institucionin e KLSH dhe në funksionin Drejtor i Përgjithshëm në shumën 104 831 lekë
2) Të ardhura nga drejtoria e Sigurimeve Shoqërore për pagesën e raporteve të barrë-lindjes në shumën 640 896 lekë
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneInteres neto nga maturimi i kuptonit të blerjes së obligacioneve për vitin janë në shumën 461 414 lekë
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareTë ardhura neto nga ushtrimi i aktivtitetit të bashkëshortit si person fizik në shumën 733 638 lekë
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Llogari rrjedhëse në bank në emër të znj.Vukaj në shumën 333 436 lekë, shtuar me 181 372 lekë gjatë vitit. Burimi i krijimit nga pagat dhe sigurimet shoqërore
2) Llogari rrjedhëse në emër të znj.Vukaj në shumën 3 117 euro, kjo llogari është krijuar në 22.02.2015 nga mbyllja e depozitës dhe është pakësuar me 10 023 euro, shumë kjo e përdorur për mobilim dhe pajisje shtëpiake
3) Llogari rrjedhëse në lekë në emër të znj.Vukaj në shumën 461 212 lekë, krijuar nga të ardhurat e interesave nga investimi në obligacone thesari
4) Llogari rrjedhëse në emër të bashkëshortit si person fizik në shumën 1 067 700, kjo llogari është pakësuar me 44 190 lekë përgjatë vitit
5) Llogari rrjedhëse në emër të z.Vukaj në shumën 699 euro.
6) LLogaria në euro pakësuar, gjëndja në datën 22.02.2015 është 0 euro (shumë e transferuar në datën 23.02.
2015)
7) Llogaria në emeer të bashkëshoritit është pakësuar me 1192 lekë, gjendja në datën 31.12.2015 është 0 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc
Pagesa e shumës 10 023 euro për blerje mobiljesh dhe pajisje shtëpiake