Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga neto në institucionin e KLSH dhe në funksionin Drejtor i Përgjithshëm në shumën 104 831 lekë
2) Të ardhura nga drejtoria e Sigurimeve Shoqërore për pagesën e raporteve të barrë-lindjes në shumën 640 896 lekë
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesInteres neto nga maturimi i kuptonit të blerjes së obligacioneve për vitin janë në shumën 461 414 lekë
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateTë ardhura neto nga ushtrimi i aktivtitetit të bashkëshortit si person fizik në shumën 733 638 lekë
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Llogari rrjedhëse në bank në emër të znj.Vukaj në shumën 333 436 lekë, shtuar me 181 372 lekë gjatë vitit. Burimi i krijimit nga pagat dhe sigurimet shoqërore
2) Llogari rrjedhëse në emër të znj.Vukaj në shumën 3 117 euro, kjo llogari është krijuar në 22.02.2015 nga mbyllja e depozitës dhe është pakësuar me 10 023 euro, shumë kjo e përdorur për mobilim dhe pajisje shtëpiake
3) Llogari rrjedhëse në lekë në emër të znj.Vukaj në shumën 461 212 lekë, krijuar nga të ardhurat e interesave nga investimi në obligacone thesari
4) Llogari rrjedhëse në emër të bashkëshortit si person fizik në shumën 1 067 700, kjo llogari është pakësuar me 44 190 lekë përgjatë vitit
5) Llogari rrjedhëse në emër të z.Vukaj në shumën 699 euro.
6) LLogaria në euro pakësuar, gjëndja në datën 22.02.2015 është 0 euro (shumë e transferuar në datën 23.02.
2015)
7) Llogaria në emeer të bashkëshoritit është pakësuar me 1192 lekë, gjendja në datën 31.12.2015 është 0 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc
Pagesa e shumës 10 023 euro për blerje mobiljesh dhe pajisje shtëpiake