Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetPaga si gjyqtar 1 261 195 (një milion e dyqind e gjashtëdhjetë e një mijë e njëqind e nëntëdhjetë e pesë) lekë.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshShpërblime si drejtues trajnimi Shkolla e Magjistraturës 46 550 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura Interesa bankare 17 USD.
2) Të ardhura nga interesa bankare 17 680 lekë ose 221 Euro.
3) Interesa nga Depozita Bankare 18 574 lekë ku vetëm 50% i takon deklaruesit.
Të ardhura QiradhënieTë ardhura nga qiraja e një banese 6 324 Euro
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc