Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto me vlerë 1 082 508 Lekë nga paga si Kryetare e Bashkisë Gjirokastër.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura nga interesat me vlerë 22 570 Lekë, në llogarinë e depozitës ekzistuese pranë BKT.
2) Të ardhura nga interesat me vlerë 19 180 Lekë, në llogarinë e depozitës pranë ABI Bank.
3) Të ardhura neto me vlerë 19 152 Lekë nga interesat e Bonove të Thesarit. "
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, të ardhura neto me vlerë 847 044 Lekë nga paga pranë Universitetit Eqerem Cabej, Gjirokastër.
2) Bashkëshorti, të ardhura neto me vlerë 161 676 Lekë nga puna me kohë të pjesshme si Mjek Ekspertize pranë DRSH Gjirokastër.
3) Të ardhura me vlerë 283 192 Lekë nga pensioni i mamasë së bashkëshortit. "
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë pasurie me tokë arë me numër pasurie 33/2 në datë 27.07.2017, përftuar sipas ligjit 7501, zgjidhur përfundimisht sipas vendimit gjyqësor të formës së prerë me datë 02.11.2016. Deklaruesja zotëron 25% të pronës.
2) Pakësim në vlerën e Bonove të Thesarit me 660 000 Lekë si pasojë e veprimeve të kryera në periudhën Gusht-Shtator. 2017. Gjendja e Bonove filliisht ka qënë 1 540 000 Lekë dhe në datën e deklarimit gjendja është 880 000 Lekë.
3) Kartë krediti Visa pranë ABI Bank me limit 1 500 Euro, e papërdorur gjatë vitit.
4) Bashkëshorti, shtesë me vlerë 2 237 Lekë nga interesat e depozitës së përbashkët me të ëmën pranë Alpha Bank. "


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc

1) Blerje automjeti tip Merecedes Benz Seria E viti i pordhimit 2009, me vlerë 970 000 Lekë. Pagesa është bërë nëpërmjet pakësimit të Bonove të Thesarit, interesave mbi bonot e mbetura dhe kursimet vjetore nga paga.
2) Shlyer shuma prej 472 172 Lekë për kredinë me vlerë 2 497 000 Lekë dhe afat 5 vjecar të marrë në datë 18 Shkurt 2016 pranë BKT, për shlyerjen e kredisë së mëparshme pranë Procredit Bank. Gjendja e detyrimit në 01.01.2017 ka qënë 2 106 195 Lekë dhe detyrimi i mbetur në 31 Dhjetor 2017 është 1 634 023 Lekë.