Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetE ardhura neto nga funksioni i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë është në vlerën totale 2 786 032 Lekë nga të cilat, e ardhura nga paga është 1 299 202 Lekë, e ardhura nga pjesmarrja në komisione 96 900 Lekë, rimbursimet e shpenzimeve të telefonisë 204 000 Lekë, rimburimset e shpenzimeve të karburantit 370 722 Lekë dhe të ardhurat nga dietat ditore 815 208 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura vjetore në vlerën 5 100 Euro (e ardhura mujore 425 Euro), nga qiradhënia e objektit “Stacion karburanti” në bazë të kontratës së qirasë datë 14.04.2015 në bashkëpronësi. Kësti mujor bruto i qirasë për secilin bashkëpronar është 500 Euro nga e cila mbahet edhe tatimi në burim ne normën 15%.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Matilda Duzha të ardhura në vlerën 985 664 Lekë nga paga si Përgjegjëse e Sektorit të Operacioneve Doganore pranë Degës së Doganës Elbasan.
2) Vajza, Znj. Juxhen Mollsi, të ardhura nga paga dhe shpërbimet si punonjëse pranë Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare, shuma 1 421 911 Lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Subjekti deklaron se për banesën e re me pjesë takuese 50%, me sipërfaqe trualli 250 m2 dhe prodrum 52 m2 të deklaruar në vitin 2018, është pajisur më certifikatë pronësie në 08.04.2019. Për këtë pasuri janë bërë ndërtime në vitin 2019 në vlerën 1 351 759.2 Lekë për murin rrethues dhe për sistemimin e oborrit. Kundrejt firmës ndërtuese është bërë shlyerja e një pjese të detyrimit në vlerën 1 000 000 Lekë me burim të ardhura nga një kredi bankare dhe ka mbetur detyrimi i palikuiduar 351 759.2 Lekë.
2) Subjekti deklaron ka realizuar punime në banesë për ndërtimin e një pishine me vlerë situacion ndërtimit nga shoqëria ndërtuese 2 078 350 Lekë. Detyrimi është shlyer nga bashkëshortët me të ardhurat e patur si gjendja monetare cash të përfiturara nga zgjidhja e marrëdhënieve të pronësisë të Znj. Duzha (të deklaruar më parë).
3) Gjendje të mjeteve monetare cash me pjesë takuese 50% me burim të ardhura nga qiradhënia e një objekti, shuma 4 900 Euro.
4) Kredi bankare me vlerë principali 6 000 000 Lekë të marrë në 2018 për ndërtimin e shtëpisë. Detyrimi i likuiduar për vitin 2019 është 851 511.79 Lekë (principal dhe interesa) ndërsa gjendja e detyrimit të palikuiduar është 5 104 634.93 Lekë.
5) Kredi bankare me pjesë takuese 50%, të marrë në 01.08.2019 në shumën 1 000 000 Lekë, për likuidimim e faturës të shoqërisë ndërtuese për ndërtimin e murit rrethues dhe sistemimin e oborrit të shtëpisë. Gjatë vitit 2019 është shlyer shuma 66 320.45 Lekë (principal dhe interesa) dhe ka mbetur gjendja e detyrimit të pashlyer 946 053.69 Lekë. Burimi i të ardhurave për shlyerjen e detyrimit është nga paga (nga llogaria rrjedhëse e pagës).
6) Detyrim kundrejt shoqërisë ndërtuese për ndërtimin e murit rrethues dhe sistemimin e oborrit të shtëpisë, shuma 1 351 759.2 Lekë. Shuma e likuiduar gjatë vitit 2019 është 1 000 000 Lekë ndërsa gjendja e mbetur e pashlyer e detyrimit është 351 759.2 Lekë (referim pika
1).
7) Vajza, Znj. Juxhen Mollsi, pakësuar me 2 908 Lekë gjendjen e llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë në datë 31.12.2019.