Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsE ardhura neto nga funksioni i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë është në vlerën totale 2 786 032 Lekë nga të cilat, e ardhura nga paga është 1 299 202 Lekë, e ardhura nga pjesmarrja në komisione 96 900 Lekë, rimbursimet e shpenzimeve të telefonisë 204 000 Lekë, rimburimset e shpenzimeve të karburantit 370 722 Lekë dhe të ardhurat nga dietat ditore 815 208 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura vjetore në vlerën 5 100 Euro (e ardhura mujore 425 Euro), nga qiradhënia e objektit “Stacion karburanti” në bazë të kontratës së qirasë datë 14.04.2015 në bashkëpronësi. Kësti mujor bruto i qirasë për secilin bashkëpronar është 500 Euro nga e cila mbahet edhe tatimi në burim ne normën 15%.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Matilda Duzha të ardhura në vlerën 985 664 Lekë nga paga si Përgjegjëse e Sektorit të Operacioneve Doganore pranë Degës së Doganës Elbasan.
2) Vajza, Znj. Juxhen Mollsi, të ardhura nga paga dhe shpërbimet si punonjëse pranë Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare, shuma 1 421 911 Lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Subjekti deklaron se për banesën e re me pjesë takuese 50%, me sipërfaqe trualli 250 m2 dhe prodrum 52 m2 të deklaruar në vitin 2018, është pajisur më certifikatë pronësie në 08.04.2019. Për këtë pasuri janë bërë ndërtime në vitin 2019 në vlerën 1 351 759.2 Lekë për murin rrethues dhe për sistemimin e oborrit. Kundrejt firmës ndërtuese është bërë shlyerja e një pjese të detyrimit në vlerën 1 000 000 Lekë me burim të ardhura nga një kredi bankare dhe ka mbetur detyrimi i palikuiduar 351 759.2 Lekë.
2) Subjekti deklaron ka realizuar punime në banesë për ndërtimin e një pishine me vlerë situacion ndërtimit nga shoqëria ndërtuese 2 078 350 Lekë. Detyrimi është shlyer nga bashkëshortët me të ardhurat e patur si gjendja monetare cash të përfiturara nga zgjidhja e marrëdhënieve të pronësisë të Znj. Duzha (të deklaruar më parë).
3) Gjendje të mjeteve monetare cash me pjesë takuese 50% me burim të ardhura nga qiradhënia e një objekti, shuma 4 900 Euro.
4) Kredi bankare me vlerë principali 6 000 000 Lekë të marrë në 2018 për ndërtimin e shtëpisë. Detyrimi i likuiduar për vitin 2019 është 851 511.79 Lekë (principal dhe interesa) ndërsa gjendja e detyrimit të palikuiduar është 5 104 634.93 Lekë.
5) Kredi bankare me pjesë takuese 50%, të marrë në 01.08.2019 në shumën 1 000 000 Lekë, për likuidimim e faturës të shoqërisë ndërtuese për ndërtimin e murit rrethues dhe sistemimin e oborrit të shtëpisë. Gjatë vitit 2019 është shlyer shuma 66 320.45 Lekë (principal dhe interesa) dhe ka mbetur gjendja e detyrimit të pashlyer 946 053.69 Lekë. Burimi i të ardhurave për shlyerjen e detyrimit është nga paga (nga llogaria rrjedhëse e pagës).
6) Detyrim kundrejt shoqërisë ndërtuese për ndërtimin e murit rrethues dhe sistemimin e oborrit të shtëpisë, shuma 1 351 759.2 Lekë. Shuma e likuiduar gjatë vitit 2019 është 1 000 000 Lekë ndërsa gjendja e mbetur e pashlyer e detyrimit është 351 759.2 Lekë (referim pika
1).
7) Vajza, Znj. Juxhen Mollsi, pakësuar me 2 908 Lekë gjendjen e llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë në datë 31.12.2019.