Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto nga paga në Gjykatën Kushtetuese, si anëtare me kompetenca e kryetarit, për vitin 2019, në shumën 3 402 960 Lekë
2) Të ardhura neto nga puna si lektore pranë Kolegjit Universitar të Biznesit për vitin 2019, në shumën 62 287 Lekë
3) Të ardhura neto nga paga si lektore pranë Kolegjit Universitar Luarasi për vitin 2019, në shumën 125 411 Lekë
4) Të ardhura neto nga paga si lektore pranë Kolegjit Universitar Luarasi për vitin 2019, në shumën 281 Euro
5) Të ardhura neto si trajnuese pranë Shkollës së Magjistraturës për vitin 2019 në shumën 160 942 Lekë
6) Të ardhura si anëtare e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2019 në shumën 616 764 Lekë
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, z.Pashk Tusha pension i parakohshëm për vitin 2019 në vlerën 382 116 lekë
2) Djali, z.Arbër Tusha, bursë studentore e përfiruar nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës në shumën 68 000 lekë
3) Vajza, znj.Elira Tusha, fitimi neto i realizuar për vitin 2019 nga aktiviteti Noteri në shumën 2 668 972 Lekë
4) Vajza znj.Renisa Tusha, të ardhura neto nga punësimi për vitin 2019 në vlerën 6 674 Euro
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Gjendja në llogarinë rrjedhëse në datën 31.12.2019 është në shumën 689 897 Lekë
2) Gjendja në llogarinë rrjedhëse në datën 31.12.2019 është në shumën 281 Euro
3) Gjendja në llogarinë rrjedhëse në datën 31.12.2019 është në shumën 339 Lekë
4) Shuma e detyrimit të shlyer përgjatë vitit 2018 për huanë e krijuar nga transformimi i Kontratës së sipërmarrjes së datës 08.10.2010 në kontratë shit-blerje datë 10.09.2013 për diferencën e papaguar në momentin e lidhjes së kontratës për pasurinë me ZRPP Durrës, është 10 000 euro dhe detyrimi i mbetur është zero
5) Vajza, znj.Elira Tusha gjendja e llogarisë në datën 31.12.2019 në shumën 15 247 Lekë
6) Vajza, znj.Elira Tusha gjendja e llogarisë së biznesit në datën 31.12.2019 në shumën 45 356 Lekë
7) Vajza, znj.Elira Tusha, këst i paguar në bank për vitin 2019, për kontratën e sipërmarrjes datë 07.02.2017 për apartamentin, në shumën 5 000 euro. Detyrimi i mbetur është në shumën 58 950 Euro
8) Vajza, znj.Elira Tusha, detyrimi i shlyer për vitin 2019, për kredinë e marrë më 16.02.2017 është 366 329Lekë dhe detyrimi i mbetur është 1 675 214 Lekë
9) Vajza, znj.Renisa Tusha, gjendje në llogari në datën 31.12.2019 në shumën 2 258 Euro
10) Djali, z.Arbër Tusha, gjendje në llogari në datën 31.12.2019 në shumën 64 805Lekë, me burim bursa studentore për vitin 2019


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shuma e detyrimit të shlyer përgjatë vitit për huanë e krijuar nga transformimi i Kontratës së sipërmarrjes së datës 08.10.2010 në kontratë shit-blerje datë 10.09.2013 për diferencën e papaguar në momentin e lidhjes së kontratës për pasurinë me ZRPP Durrës, është 10 000 euro dhe detyrimi i mbetur është zero