Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 2 538 467 Lekë nga paga dhe përfitime e tjera financiare si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura në vlerën 2 400 Lekë nga interesat bankare të një llogarie bankare për vitin 2019.
Të ardhura QiradhënieTë ardhura në vlerën 21 600 Euro nga qiradhënia e një apartamenti në Tiranë për vitin 2019. E ardhura nuk është arkëtuar ende.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja. Znj. Diana Fino, të ardhura në vlerën 375 000 Lekë nga aktiviteti privat si Person Fizik me objekt “tregtim me pakicë, artikuj industrial”, periudha Janar -Mars 2019.
2) Djali, Z.Rejdi Fino, të ardhura në vlerën 2 134 195 Lekë nga paga dhe shpërblimet pranë shoqërisë ANTA Sh.a për periudhën Janar –Dhjetor 2019.
3) Vajza, Znj. Megi Fino, të ardhura në vlerën 762 958 Lekë nga paga pranë zyrës Ligjore CMS Adonnino Ascoli& Cavasola Scamoni për periudhën Janar – Dhjetor 2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e të drejtës të Z.Fino për qiradhënie të një apartamenti pranë Arkivit të Shtetit në Tiranë është 21 600 Euro. Të ardhurat nuk janë arkëtuar për vitin 2019 nga subjekti.
2) Bashkëshortja, Znj. Diana Fino, gjendje 3 000 Euro të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë si të ardhura nga aktiviteti i shoqërisë Dea Beuty Sh.p.k ku Znj. Fino është ortake në masën 25%.
3) Bashkëshortja, Znj. Diana Fino, deklaron se ka mbyllur aktivitetin privat si Person Fizik për tregtimin me pakicë të artikujve industrial në muajin Prill 2019.
4) Djali, Z. Rejdi Fino, xhiro vjetore në vlerën 27 182.34 Lekë të shoqërisë Red Lira Sh.p.k me Nipt K82112037C të regjistruar në QKB në datë 12.09.2018.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka