Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 2 538 467 Lekë nga paga dhe përfitime e tjera financiare si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura në vlerën 2 400 Lekë nga interesat bankare të një llogarie bankare për vitin 2019.
Incomes from RentTë ardhura në vlerën 21 600 Euro nga qiradhënia e një apartamenti në Tiranë për vitin 2019. E ardhura nuk është arkëtuar ende.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja. Znj. Diana Fino, të ardhura në vlerën 375 000 Lekë nga aktiviteti privat si Person Fizik me objekt “tregtim me pakicë, artikuj industrial”, periudha Janar -Mars 2019.
2) Djali, Z.Rejdi Fino, të ardhura në vlerën 2 134 195 Lekë nga paga dhe shpërblimet pranë shoqërisë ANTA Sh.a për periudhën Janar –Dhjetor 2019.
3) Vajza, Znj. Megi Fino, të ardhura në vlerën 762 958 Lekë nga paga pranë zyrës Ligjore CMS Adonnino Ascoli& Cavasola Scamoni për periudhën Janar – Dhjetor 2019.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e të drejtës të Z.Fino për qiradhënie të një apartamenti pranë Arkivit të Shtetit në Tiranë është 21 600 Euro. Të ardhurat nuk janë arkëtuar për vitin 2019 nga subjekti.
2) Bashkëshortja, Znj. Diana Fino, gjendje 3 000 Euro të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë si të ardhura nga aktiviteti i shoqërisë Dea Beuty Sh.p.k ku Znj. Fino është ortake në masën 25%.
3) Bashkëshortja, Znj. Diana Fino, deklaron se ka mbyllur aktivitetin privat si Person Fizik për tregtimin me pakicë të artikujve industrial në muajin Prill 2019.
4) Djali, Z. Rejdi Fino, xhiro vjetore në vlerën 27 182.34 Lekë të shoqërisë Red Lira Sh.p.k me Nipt K82112037C të regjistruar në QKB në datë 12.09.2018.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka