Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura të krijuara nga puna si pedagoge pranë Kolegjit Universitar të Biznesit në shumën 125 297 lekë Të ardhura të krijuara nga paga Këshillit të Lartë të Prokurorisë në vlerën 1 177 323 lekë
2) Të ardhura të krijuara nga shërbimi si trajnere pranë Shkollës Shqiptare të Administratës Publike në vlerën 7 650 lekë
3) Të ardhura të krijuara nga shërbimi si anëtare e komiteteve të pranimit në shërbimin civil pranë Departamentit të Administratës Publike në vlerën 12 750 lekë
4) Të ardhura të krijuara nga pagesa e dietave për një trajnim në Vlorë nga OPDAT, Department of Justice, USA në vlerën 15 824.93 lekë
5) Të ardhura nga shërbime konsulence pranë Qendrës A.L.T.R.I, organizatë jofitimpruruëse, në vlerën 6 995.5 euro
6) Të ardhura nga shërbime konsulence pranë Qendrës A.L.T.R.I, organizatë jofitimpruruëse, në vlerën 63 750 lekë
7) Të ardhura të krijuara nga shërbime konsulence për ANTARC, projekt i financuar nga USAID (hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi) në vlerën 118 613 lekë
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
1) Të ardhura të krijuara nga rimburësimi i shpenzimeve të telefonit nga ana e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, në vlerën 8 824 lekë
2) Të ardhura të krijuara nga pagesa e pensionit ushqimor për fëmijët në vlerën 1 100 euro për periudhën shkurt-dhjetor
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Depozitë bankare me gjendje në datën 31.12.2019 në vlerën 3 457 963.28 lekë, shtuar me 29 129.12 lekë, si pasojë e kalimit të intereave
2) Llogari bankare në vlerën 2 014.65 euro, në datën 31.12.2019 dhe me shtesë gjatë vitit vlerën 955.65 euro, nga të ardhurat e krijuara nga konsulenca të ndryshme
3) Llogari bankare me gjendje në datën 31.12.2019 në vlerën 13 458.99 lekë, pakësuar me 222 517.23 lekë përgjatë vitit
4) Gjendje cash në shtëpi në vlerën 3 000 euro dhe 400 000 lekë, shtuar me 400 000 lekë, me burim kursime nga të ardhurat përgjatë vitit 2019
5) Llogari në bank në emër të djalit të znj.Nano, në vlerën 4 991.2 dollarë, në datën 31.12.2019
6) Llogari bankare në emër të djalit të znj.Nano, në vlerën 2 002 lekë në datën 31.12.2019