Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura të krijuara nga puna si pedagoge pranë Kolegjit Universitar të Biznesit në shumën 125 297 lekë Të ardhura të krijuara nga paga Këshillit të Lartë të Prokurorisë në vlerën 1 177 323 lekë
2) Të ardhura të krijuara nga shërbimi si trajnere pranë Shkollës Shqiptare të Administratës Publike në vlerën 7 650 lekë
3) Të ardhura të krijuara nga shërbimi si anëtare e komiteteve të pranimit në shërbimin civil pranë Departamentit të Administratës Publike në vlerën 12 750 lekë
4) Të ardhura të krijuara nga pagesa e dietave për një trajnim në Vlorë nga OPDAT, Department of Justice, USA në vlerën 15 824.93 lekë
5) Të ardhura nga shërbime konsulence pranë Qendrës A.L.T.R.I, organizatë jofitimpruruëse, në vlerën 6 995.5 euro
6) Të ardhura nga shërbime konsulence pranë Qendrës A.L.T.R.I, organizatë jofitimpruruëse, në vlerën 63 750 lekë
7) Të ardhura të krijuara nga shërbime konsulence për ANTARC, projekt i financuar nga USAID (hartim kurrikule dhe dhënie trajnimi) në vlerën 118 613 lekë
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third parties
1) Të ardhura të krijuara nga rimburësimi i shpenzimeve të telefonit nga ana e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, në vlerën 8 824 lekë
2) Të ardhura të krijuara nga pagesa e pensionit ushqimor për fëmijët në vlerën 1 100 euro për periudhën shkurt-dhjetor
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Depozitë bankare me gjendje në datën 31.12.2019 në vlerën 3 457 963.28 lekë, shtuar me 29 129.12 lekë, si pasojë e kalimit të intereave
2) Llogari bankare në vlerën 2 014.65 euro, në datën 31.12.2019 dhe me shtesë gjatë vitit vlerën 955.65 euro, nga të ardhurat e krijuara nga konsulenca të ndryshme
3) Llogari bankare me gjendje në datën 31.12.2019 në vlerën 13 458.99 lekë, pakësuar me 222 517.23 lekë përgjatë vitit
4) Gjendje cash në shtëpi në vlerën 3 000 euro dhe 400 000 lekë, shtuar me 400 000 lekë, me burim kursime nga të ardhurat përgjatë vitit 2019
5) Llogari në bank në emër të djalit të znj.Nano, në vlerën 4 991.2 dollarë, në datën 31.12.2019
6) Llogari bankare në emër të djalit të znj.Nano, në vlerën 2 002 lekë në datën 31.12.2019