Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetNuk ka
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari bankare në Raiffeisen Bank me burim të ardhura nga paga dhe me gjendje minus 66 697 Lekë në 31.12.2018. Me llogarinë e pagës subjekti ka marrë overdraft.
2) Kredi për blerje banese, të disbursuar në 06.05.2009 në shumën 3 120 000 Lekë, me afat shlyerje 120 muaj dhe me këst mujor 47 600 Lekë. Kredia është siguruar me apartamentin në Shkodër me sipërfaqe 67 m2. Gjendja e detyrimit të pashlyer në 31.12.2018 është 338 132 Lekë, e pandryshuar nga deklarimi fillestar 2018.
3) Kartë krediti më shumë limit 400 000 Lekë dhe me gjendje detyrimi të pashlyer 112 943 Lekë, të pandryshuar nga deklarimi fillestar 2018.
4) Kredi për mobilim të marrë në datën 11.09.2015 në shumën 850 000 Lekë, me këst mujor 18 600 Lekë për të cilën është likuiduar detyrimi në shumën 36 000 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer e detyrimit 544 710 Lekë në 31.12.2018.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 36 000 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë për mobilim të marrë në 11.09.2015 në shumën 850 000 Lekë.