Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsNuk ka
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari bankare në Raiffeisen Bank me burim të ardhura nga paga dhe me gjendje minus 66 697 Lekë në 31.12.2018. Me llogarinë e pagës subjekti ka marrë overdraft.
2) Kredi për blerje banese, të disbursuar në 06.05.2009 në shumën 3 120 000 Lekë, me afat shlyerje 120 muaj dhe me këst mujor 47 600 Lekë. Kredia është siguruar me apartamentin në Shkodër me sipërfaqe 67 m2. Gjendja e detyrimit të pashlyer në 31.12.2018 është 338 132 Lekë, e pandryshuar nga deklarimi fillestar 2018.
3) Kartë krediti më shumë limit 400 000 Lekë dhe me gjendje detyrimi të pashlyer 112 943 Lekë, të pandryshuar nga deklarimi fillestar 2018.
4) Kredi për mobilim të marrë në datën 11.09.2015 në shumën 850 000 Lekë, me këst mujor 18 600 Lekë për të cilën është likuiduar detyrimi në shumën 36 000 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer e detyrimit 544 710 Lekë në 31.12.2018.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 36 000 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë për mobilim të marrë në 11.09.2015 në shumën 850 000 Lekë.