Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe shpërblime për vitin 2018 pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, shuma 3 536 564 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Anita Komici, të ardhura në vlerën 765 759 Lekë nga paga si specialiste pranë ZQRPP-së Tiranë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura në vlerën 200 000 Lekë nga shitja e automjetit të tipit Mercedes Benz.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse të pagës në datën 31.12.2018 është minus 204 914 Lekë pasi në datën 06.03.2018 është nënshkruar “Kontratë kredi konsumatore për kredi kufi” (Overdraft).
2) Llogari kursimi me gjendje 28 227 Lekë në datën 31.12.2018.
3) Z.Komici është bërë pronar me pjesë takuese 50% të një apartamenti banimi me sipërfaqe 102 m2 me vlerë 65 000 Euro dhe garazhi me sipërfaqe 16.56 m2 me vlerë 5 000 Euro sipas kontratës së shitblerjes së pasurisë së paluajtshme me kusht. Burimi i të ardhurave për të blerë pasuritë është 14 000 Euro (1 745 100 Lekë) nga të ardhurat e pagës dhe gjendja monetare cash të transferuar si fond në datën 23.11.2018 dhe nga pjesa 56 000 Euro (6 913 200 Lekë) është transferuar në datën 14.12.2018.
4) Pakësuar me 500 000 Lekë gjendja monetare cash. Pjesa takuese e deklaruesit është 50%.
5) Kartë krediti me gjendje detyrimi 43 945 Lekë në datën 31.12.2018.
6) Z.Komici është bërë pronar me pjesë takuese 1/6 e një apartamenti në Librazhd me sipërfaqe 54.66 m2, të përfituar nga çelja e dëshmisë së trashëgimisë pas vdekjes së babait.
7) Kredi me vlerë 600 00 Lekë të marrë sipas kontratës datë 03.11.2012 për të cilën është shlyer detyrimi 267 000 Lekë dhe mbetur gjendja e pashlyer 178 784 Lekë.
8) Kredi me vlerë 1 550 000 Lekë të marrë sipas kontratës datë 03.11.2012 për të cilën është shlyer detyrimi 125 000 Lekë dhe mbetur gjendja e pashlyer 585 810 Lekë. Llogaria në të cilën likuidohet kreditë ka gjendje 23 800 Lekë në datë 31.12.2018.
9) Kredi bankare të marrë për blerje apartamenti dhe garazhi në vlerën 7 200 000 Lekë për të cilën nuk është bërë asnjë shlyerje në vitin 2018. Për këtë kredi është vendosur kolateral apartamenti i blerë me sipërfaqe 102 m2 dhe apartamenti i deklaruar më parë nga Z.Komici me sipërfaqe 70.51 m2.
10) Bashkëshortja, Znj. Anita Komici, llogari rrjedhëse me gjendje 48 137 Lekë në datën 31.12.2018.
11) Bashkëshortja, Znj. Anita Komici, është bërë pronare 100% e një automjeti të tipit Mercedes Benz të blerë sipas kontratës datë 20.03.2018 në shumën 6 300 Euro, me të ardhura nga shitja e makinës së bashkëshortit dhe të ardhura të tjera.
12) Bashkëshortja, Znj. Anita Komici, llogari kursimi me gjendje 600 Lekë në datën 31.12.2018.
13) Bashkëshortja, Znj. Anita Komici, kredi të marrë në 23.06.2016 në vlerën 100 000 Lekë, për të cilën në 2018 është shlyer detyrimi në vlerën 26 300 Lekë duke sjellë likuidimin total.
14) Bashkëshortja, Znj. Anita Komici, kredi (overdraft) të marrë në vitin 2017 në vlerën 70 000 Lekë për të cilën në 2018 është shlyer detyrimi 40 000 Lekë duke sjellë likuidimin total të overdraftit.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 70 000 Euro për blerjen e pasurive të paluajtshme, apartament banimi me sipërfaqe 102 m2 (65 000 Euro) dhe garazhi me sipërfaqe 16.56 m2 (5 000 Euro).
2) Shpenzuar në vitin 2018 shuma 267 000 Lekë si shlyerje e kësteve të kredisë të marrë në 03.11.2012 me vlerë 600 000 Lekë.
3) Shpenzuar shuma 125 000 Lekë për vitin 2018 si shlyerje e kësteve të kredisë të marrë në 03.11.2012 në vlerën 1 550 000 Lekë.
4) Bashkëshortja, Znj. Anita Komici, shpenzuar shumën 6 300 Euro për blerjen e automjetit të tipit Mercedes Benz sipas kontratës datë 20.03.2018.
5) Bashkëshortja, Znj. Anita Komici, shpenzuar shumën 26 300 Lekë si shlyerje e kësteve të kredisë të marrë në 23.06.2016 në vlerën 100 000 Lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Anita Komici, shpenzuar shumën 40 000 Lekë si shlyerje të kredisë së marrë në vitin 2017 në vlerën 70 000 Lekë.