Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 1 690 913 Lekë nga funksioni i Deputetit pranë Kuvendit të Shqipërisë deri në 31.12.2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Eliona Sula, të ardhura në vlerën 630 000 Lekë nga paga pranë Qendrës “Ecim së Bashku”, periudha 01.04.2019-31.12.2019.
2) Vajza, Znj. Jasmin Kamberi, të ardhura në vlerën 450 000 Lekë nga paga pranë Qendrës “Ecim së Bashku”, për periudhën 01.04.2019-31.12.2019.
3) Vajza, Znj. Jasmin Kamberi, të ardhura në vlerën 78 000 Lekë nga aktiviteti i shoqërisë Jasmin Kamberi Person Fizik me Nipt L92202022B, me objekt aktiviteti “makina me qira, agjensi udhëtimi, shërbime online”, periudha 01.10.2019-31.12.2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pronar 100% i pasurisë së paluajtshme, tokë arë me sipërfaqe 3 900 m2 të blerë sipas Kontratës datë 09.10.2019 (të noterizuar) me vlerë 2 000 000 Lekë. Burimi i të ardhurave është nga gjendja e fondeve në depozitën e kursimit në monedhën Euro (16 261 Euro).
2) Llogari bankare me gjendje 79 920 Euro në datë 31.12.2019.
3) Llogari bankare me gjendje 187 621 Lekë në datë 31.12.2019.
4) Llogari bankare me gjendje 2 648 Dollarë në datë 31.12.2019.
5) Llogari bankare me gjendje 53 406 Euro në datë 31.12.2019.
6) Llogari bankare me gjendje 71.43 Lekë në datë 31.12.2019.
7) Deklaratë noteriale datë 03.04.2019 (e noterizuar) e bashkëlidhur me kontratën e kalimit të të drejtave datë 28.10.2016 (të noterizuar).
8) Kredi në shumën 100 000 Euro të marrë në vitin 2007.
9) Bashkëshortja, Znj. Eliona Sula, gjendje 67 553 Lekë të llogarisë bankare pranë në një bankë të nivelit të dytë.
10) Bashkëshortja, Znj. Eliona Sula, gjendje të llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë, shuma 6.2 Euro
11) Bashkëshortja, Znj. Eliona Sula, gjendje 491 Euro të llogarisë bankarë në 31.12.2019.
12) Bashkëshortja, Znj. Eliona Sula, gjendje 0 Pound të llogarisë bankarë në 31.12.2019.
13) Bashkëshortja, Znj. Eliona Sula, kredi bankare të marrë në vitin 2007 në vlerën 50 000 Euro, për të cilën është shlyer detyrimi i mbetur në vlerën 12 507 Euro duke sjellë mbylljen e kredisë në datë 18.10.2019 nga Znj. Sula.
14) Vajza, Znj. Jasmin Kamberi, llogari bankare me gjendje 0 Euro.
15) Vajza, Znj. Jasmin Kamberi, llogari bankare me gjendje 1.7 Lekë.
16) Vajza, Znj. Jasmin Kamberi, shtesë 5 183 Lekë në llogarinë General Card me gjendje 5 183 Lekë në 31.12.2019.
17) Vajza, Znj. Jasmin Kamberi, llogari bankare të shoqërisë me NIPT L92202022B (Person Fizik) me gjendje 598 Euro në 31.12.2019.
18) Vajza, Znj. Jasmin Kamberi, llogari bankare të shoqërisë me NIPT L92202022B (Person Fizik) me gjendje 900 000 Lekë në 31.12.2019.
19) Vajza, Znj. Jasmin Kamberi, pronare në masën 100% të një autoveture të tipit Vokswagen –Golf me vlerë 3 700 Euro të blerë sipas kontratës së shitblerjes datë 05.10.2019 (e noterizuar).
20) Vajza, Znj. Jasmin Kamberi, pronare në masën 100% të një autoveture të tipit Mercedez Benz me vlerë 4 300 Euro të blerë sipas kontratës së shitblerjes datë 11.12.2019 (e noterizuar).


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 2 000 000 Lekë (16 261 Euro) për blerjen e pasurisë së paluajtshme, tokë arë me sipërfaqe 3 900 m2 sipas kontratës datë 09.10.2019.
2) Bashkëshortja, Znj. Eliona Sula, shpenzuar shumën 12 507 Euro si shlyerje të detyimit të mbetur të kredisë bankare të marrë në vitin 2007 në shumën 50 000 Euro.
3) Vajza, Znj. Jasmin Kamberi, shpenzuar shumën 3 700 Euro për blerjen e një autoveture të tipit Volkswagen sipas Kontratës së Shit-blerjes datë 05.10.2019.
4) Vajza, Znj. Jasmin Kamberi, shpenzuar shumën 4 300 Euro për blerjen e një autoveture të tipit Mercedes Benz sipas Kontratës së Shit-blerjes datë 11.12.2019.