Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 1 690 913 Lekë nga funksioni i Deputetit pranë Kuvendit të Shqipërisë deri në 31.12.2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Eliona Sula, të ardhura në vlerën 630 000 Lekë nga paga pranë Qendrës “Ecim së Bashku”, periudha 01.04.2019-31.12.2019.
2) Vajza, Znj. Jasmin Kamberi, të ardhura në vlerën 450 000 Lekë nga paga pranë Qendrës “Ecim së Bashku”, për periudhën 01.04.2019-31.12.2019.
3) Vajza, Znj. Jasmin Kamberi, të ardhura në vlerën 78 000 Lekë nga aktiviteti i shoqërisë Jasmin Kamberi Person Fizik me Nipt L92202022B, me objekt aktiviteti “makina me qira, agjensi udhëtimi, shërbime online”, periudha 01.10.2019-31.12.2019.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pronar 100% i pasurisë së paluajtshme, tokë arë me sipërfaqe 3 900 m2 të blerë sipas Kontratës datë 09.10.2019 (të noterizuar) me vlerë 2 000 000 Lekë. Burimi i të ardhurave është nga gjendja e fondeve në depozitën e kursimit në monedhën Euro (16 261 Euro).
2) Llogari bankare me gjendje 79 920 Euro në datë 31.12.2019.
3) Llogari bankare me gjendje 187 621 Lekë në datë 31.12.2019.
4) Llogari bankare me gjendje 2 648 Dollarë në datë 31.12.2019.
5) Llogari bankare me gjendje 53 406 Euro në datë 31.12.2019.
6) Llogari bankare me gjendje 71.43 Lekë në datë 31.12.2019.
7) Deklaratë noteriale datë 03.04.2019 (e noterizuar) e bashkëlidhur me kontratën e kalimit të të drejtave datë 28.10.2016 (të noterizuar).
8) Kredi në shumën 100 000 Euro të marrë në vitin 2007.
9) Bashkëshortja, Znj. Eliona Sula, gjendje 67 553 Lekë të llogarisë bankare pranë në një bankë të nivelit të dytë.
10) Bashkëshortja, Znj. Eliona Sula, gjendje të llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë, shuma 6.2 Euro
11) Bashkëshortja, Znj. Eliona Sula, gjendje 491 Euro të llogarisë bankarë në 31.12.2019.
12) Bashkëshortja, Znj. Eliona Sula, gjendje 0 Pound të llogarisë bankarë në 31.12.2019.
13) Bashkëshortja, Znj. Eliona Sula, kredi bankare të marrë në vitin 2007 në vlerën 50 000 Euro, për të cilën është shlyer detyrimi i mbetur në vlerën 12 507 Euro duke sjellë mbylljen e kredisë në datë 18.10.2019 nga Znj. Sula.
14) Vajza, Znj. Jasmin Kamberi, llogari bankare me gjendje 0 Euro.
15) Vajza, Znj. Jasmin Kamberi, llogari bankare me gjendje 1.7 Lekë.
16) Vajza, Znj. Jasmin Kamberi, shtesë 5 183 Lekë në llogarinë General Card me gjendje 5 183 Lekë në 31.12.2019.
17) Vajza, Znj. Jasmin Kamberi, llogari bankare të shoqërisë me NIPT L92202022B (Person Fizik) me gjendje 598 Euro në 31.12.2019.
18) Vajza, Znj. Jasmin Kamberi, llogari bankare të shoqërisë me NIPT L92202022B (Person Fizik) me gjendje 900 000 Lekë në 31.12.2019.
19) Vajza, Znj. Jasmin Kamberi, pronare në masën 100% të një autoveture të tipit Vokswagen –Golf me vlerë 3 700 Euro të blerë sipas kontratës së shitblerjes datë 05.10.2019 (e noterizuar).
20) Vajza, Znj. Jasmin Kamberi, pronare në masën 100% të një autoveture të tipit Mercedez Benz me vlerë 4 300 Euro të blerë sipas kontratës së shitblerjes datë 11.12.2019 (e noterizuar).


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 2 000 000 Lekë (16 261 Euro) për blerjen e pasurisë së paluajtshme, tokë arë me sipërfaqe 3 900 m2 sipas kontratës datë 09.10.2019.
2) Bashkëshortja, Znj. Eliona Sula, shpenzuar shumën 12 507 Euro si shlyerje të detyimit të mbetur të kredisë bankare të marrë në vitin 2007 në shumën 50 000 Euro.
3) Vajza, Znj. Jasmin Kamberi, shpenzuar shumën 3 700 Euro për blerjen e një autoveture të tipit Volkswagen sipas Kontratës së Shit-blerjes datë 05.10.2019.
4) Vajza, Znj. Jasmin Kamberi, shpenzuar shumën 4 300 Euro për blerjen e një autoveture të tipit Mercedes Benz sipas Kontratës së Shit-blerjes datë 11.12.2019.