Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto nga paga, 2 015 199 Lek.
2) Të ardhura neto nga honorare, 51 000 Lek.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNu k ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritTë ardhura neto nga krijimtaria artisktike/shtije e punëve artistike, 3 894 352 Lek.
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura neto nga paga dhe puna si eksperte, 1 849 983 Lek.
2) Bashkëshortja, të ardhura neto nga interesat bankare, 2 394 Lek.
3) Bashkeshortja, te ardhura neto nga qiradhënia, 2 712 180 Lek.
4) Bashkëshortja, të ardhura neto nga honorare, 1 241 276 Lek.
5) I biri, të ardhura neto nga shitja e veprave te artit, 28 003 Euro
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pakësim me 319 183 Lek i të ardhurave personale të subjektit në llogarinë bankare.
2) Bashkëshortja, shtesë me 5 092 665 Lek në llogarinë bankare të të ardhurave personale.
3) Bashkëshortja, pakësim me 50 000 Lek i gjendjes cash.
4) Bashkëshortja, shtesë e pasurisë nga blerja e tokës ullishte me arë me sipërfaqe 2 240 m2 në Surrel dhe vlerë 6 930 000 Lek, blerë për arsye funksionale të terriorit ku është ndërtuar banimi.
5) Subjekti, shitje e apartamentit parafabrikat me sipërfaqe 59 m2 i përfituar nga privatizimi i banesave shtetërore në vitin 1993 dhe rivlerësuar në vitin 2012 nga ZVRPP sipas çmimit fiskal, vlera e raportuar e shitjes është 5 000 000 Lek.
6) I biri, pakësim me 9 100 Lek në llogarinë bankare pranë Tirana Bank.
7) I biri, shtesë me 3 131,31 Euro në llogarinë bankare në Tirana Bank .
8) I biri, shlyerje e detyrimit me vlerë 432 000 Lek, për kontratën e qirasë me afat dyvjeçar.
9) I biri, shlyerje e shumës prej 400 000 Lek për detyrimine huasë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc

1) Shlyerje e shumës prej 4 852 Euro për kredinë me vlerë 80 000 Euro, afat 10 vjeçar të marrë në datë 22.10.2013 pranë Raiffeisen Bank. Kredia është pjesë e rregjistrit martesor dhe detyrimii mbetur në datën 31 Dhjetor 2017 është 26 460 Euro.
2) Bashkëshortja, shlyerje e shumës prej 4 853 Euro për kredinë e përbashkët me vlerë 80 000 Euro, me afat 10 vjeçar të marrë në datë 22.10.2013 pranë Raiffeisen Bank.