Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto nga paga si Prokuror i Përgjithshëm, 1 861 320 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura neto nga paga si Përgjegjëse Sektori pranë ISKSH, 836 216 lekë.
2) Babai, dëmshpërblim si ish i dënuar politik, 638 375 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëArkëtuar me Shitje më 24.06.2016 vlerën prej 233 944 euro për shitje tek të tretë te një ullishte me sipërfaqe 3000 m2 në Mjull-Bathore, Tiranë ku çmimi i shitjes para zbritjes së detyrimit tatim mbi të ardhurat personale është 249 000 euro.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion100%
Të tjera
1) Çelur më 24.06.2016 llogari bankare me të ardhura nga shitja e tokës, 140 695 euro.
2) Gjendje llogari bankare e pagës, shtuar me 1 694 609 lekë.
3) Gjendje llogari bankare e pagës, pakësuar me – 1 909 917 lekë.
4) Gjendje kursime kesh, pakësuar me 1 500 000 lekë.
5) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare e pagës, 168 703 lekë.
6) Shitur më 24.06.2016 ullishte me sip. 3000 m2 në Mjull-Bathore, Tiranë, 249 000 euro, tatim në burim i paguar.
7) Blerë më 05.12.2016 tokë arë me sip. 4500 m2 në Tiranë, 4 500 000 lekë.
8) Deklarohet një detyrim i marrë në qershor 2016 dhe i kthyer në janar 2017 përmes transfertës bankare por referuar me të dhëna konfidenciale.
9) Ka shitur në vlerën 249 000 euro një ullishtë me sipërfaqe 3000 m2, ndodhur në zonën Mjull Bathore.
10) Ka blerë tokë arë me sipërfaqe 4 500m2 në Tiranë me një kontratë të lidhur më 5. 12. 2016 për shumën 4 500 000 lekë.
11) ka çelur një llogari bankare në datën 24. 06.2016 me fond para të arkëtuara nga shitja e lulishtes dhe ku gjendje në fund të vitit është 140 695 euro.
12) Gjendja në llogarinë rrjedhëse ku mer pagën është 1 694 609 lekë.
13) Mbyllur një llogari rrjedhëse të mëparshme dhe gjendja më datë 31. 12. 2016 është zero.
14) pakësuar gjendja Cash me shumën 1 500 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Ka blerë tokë arë me sipërfaqe 4 500m2 në Tiranë me një kontratë të lidhur më 5. 12. 2016 për shumën 4 500 000 lekë.