Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 1 591 120 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Tiranë, për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
1) Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, zotëruese e 2 314 aksioneve të shoqërisë “Botime Enciklopedike” Sh.a me Nipt J61807025P të përfituara nga çelja e trashëgimisë ligjore të babait pas ndarjes së tij nga jeta në datë 24.02.2019. Përfitimi i aksioneve është bërë në bazë të Vendimit Noterial datë 18.03.2019 “Vendim për lëshimin e trashëgimisë ligjore”, ku Znj. Xoxa është njohur si trashëgimtare e pasurisë së babait në masën 50%.
2) Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, zotëruese e 3/24 truall të regjistruar në ZVRPP Fier me sipërfaqe 2 940 m2, të përfituara nga çelja e trashëgimisë ligjore të babait pas ndarjes së tij nga jeta në datë 24.02.2019. Përfitimi pasurisë së paluajtshme është bërë në bazë të Vendimit Noterial datë 18.03.2019 “Vendim për lëshimin e trashëgimisë ligjore”, ku Znj. Xoxa është njohur si trashëgimtare e pasurisë së babait në masën 50%.
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, të ardhura në vlerën 1 680 000 Lekë si pagë nga shoqëria “Partners Law” Sh.p.k me Nipt L81829013O me objekt aktiviteti “shërbime juridike/konsulencë ligjore”.
2) Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, të ardhura në vlerën 851 116 Lekë si pagë nga shoqëria “Botime Enciklopedike” Sh.a me Nipt J61807025P.
3) Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, të ardhura në vlerën 6 000 Euro nga qiradhënia, që do të arkëtohen në vitin 2020.
4) Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, të ardhura në vlerën 3 497 456 Lekë nga shpërndarja e dividentit për rezultatin deri në vitin 2018 të shoqërisë “Botime Enciklopedike” Sh.a me Nipt J61807025P.
5) Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, të ardhura në vlerën 417 461 Lekë nga shpërndarja e dividentit për rezultatin e vitit 2019 të shoqërisë “Botime Enciklopedike” Sh.a me Nipt J61807025P, shumë që do të arkëtohet në vitin 2020.
6) Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, të ardhura në vlerën 5 355 861 Lekë nga shpërndarja e dividentit për rezultatin e vitit 2019 të shoqërisë “Partners Law” Sh.p.k me Nipt L81829013O, të arkëtuara në Janar 2020.
7) Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, të ardhura në vlerën 300 111 Lekë nga paga pranë Operatorit të Sistemit të Transmetimit-OST për 3 muaj.
8) Subjekti (Bashkëshortja A. Xoxa) deklaron se ka edhe të ardhura të trashëgimisë pas vdekjes së babait, vendosura në tabelën të Dhëna Konfidenciale të Deklarimit Vjetor.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtuar me 1 292 364.88 Lekë llogaria bankare me burim të ardhura nga paga, dietat dhe rimbursimet e biletave për lëvizjet jashtë vendit për pjesëmarrjet në aktivitetet ndërkombëtare. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 3 669 075.18 Lekë.
2) Pakësuar me 2 096.98 Euro llogaria bankare, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 27.64 Euro.
3) Llogari bankare në monedhën Euro e kaluar 100% në pronësi të bashkëshortes, Znj. Ajola Xoxa.
4) Llogari bankare në monedhën Dollarë e kaluar 100% në pronësi të bashkëshortes, Znj. Ajola Xoxa.
5) Kredi bankare, marrë në 31.08.2015 në shumën 6 100 000 Lekë me afat 15 vjet, për të cilën është likuiduar në vitin 2019 detyrimi në shumën 720 840 Lekë dhe ka mbetur detyrimi i pashlyer në vlerën 5 044 754.61 Lekë.
6) Kartë krediti me limit shume 5 000 Euro me gjendje detyrimi 541.86 Euro në 31.12.2019. Nga shuma limit, kanë mbetur për tu përdorur 4 458.14 Euro në 31.12.2019.
7) Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, llogari bankare pranë Bankës Kombëtare Tregtare me gjendje 61 466.75 Euro me burim të ardhura nga ushtrimi i profesionit/punësimi.
8) Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, llogari bankare me gjendje 98 613.74 Euro. Burimi i të ardhurave të llogarisë është nga çelja e trashëgimisë ligjore të babait pas ndarjes së tij nga jeta, nga ushtrimi i profesionit, nga punësimi, nga shpërndarja e dividentit të shoqërive ku Znj. Xoxa është aksionar/ortak, nga transferimi i fondeve si rrjedhojë e mbylljes së llogarisë bankare në monedhën Euro, nga transferimi i fondeve pas mbylljes së llogarisë bankare të bashkëshortëve pranë Intesa San Paolo Bank në monedhën Euro dhe në Dollarë.
9) Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, llogari bankare në monedhën Lekë dhe Euro të mbyllura në 2019, fondet e të cilave janë transferuar në një llogari tjetër bankare të Znj.Xoxa në monedhën Euro (referim pika
8).
10) Bashkëshortët, llogari bankare në monedhën Euro dhe Dollarë pranë Intesa San Paolo Bank me pjesë takuese 50% secili, të mbyllura në vitin 2019, fondet e të cilave janë transferuar në llogarinë rrjedhëse të Znj.Xoxa në monedhën Euro (referim pika
8).
11) Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, llogari bankare me gjendje 100 839.86 Euro me burim të ardhura nga çelja e trashëgimisë ligjore të babait pas ndarjes së tij nga jeta dhe nga shpërndarja e dividentit të shoqërive ku Znj. Xoxa është ortak/aksionar.
12) Nuk ka ndryshime ne pasuri dhe llogari të mëparshme të shënuara në kutitë 5; 6 dhe 7 shiko deklaraten PDF link me lart vite të mëhershme Arjola Xoxa.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 720 840 Lekë si shlyerje të kësteve (principal plus interesa) të kredisë bankare të marrë në 31.08.2015 në shumën 6 100 000 Lekë.