Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 1 285 625 Lekë nga paga si Prokuror në Prokurorinë e Apelit Tiranë.
2) Të ardhura në vlerën 148 545 Lekë si ekspert pranë Shkollës së Magjistraturës.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura në vlerën 240 000 Lekë nga qiradhënia sipas kontratës së qirasë të lidhur me një shoqëri, të arkëtuara në një llogari rrjedhëse të subjektit. Detyrimi i tatimit në burim të qirasë është likuiduar nga qiramarrësi (shoqëria).
2) Të ardhura në vlerën 274 125 Lekë nga qiradhënia e një apartamenti në Tiranë, për 2 kontrata qiraje të vitit 2018 (vazhdimi i njëra-tjetrës, referim pika 1 dhe 2 te seksioni “të tjera”). E ardhura është arkëtuar në llogarinë rrjedhëse të bashkëshortes ndërsa detyrimi i tatimit në burim të ardhurave të qirasë është likuiduar nga Z.Dumani.
3) Të ardhura në vlerën 5 150 Euro nga qiradhënia e apartamentit që ndodhet tek Kompleksi Sportiv “Dinamo”, të lidhur me shtetasin amerikan Matthew William Hull në 2016 (përfunduar kontrata në
2018) dhe në vazhdimësi me një shtetase austriake (lidhur kontratë e re në vitin
2018). E ardhura është arkëtuar në llogarinë rrjedhëse të bashkëshortes pranë një banke të nivelit të dytë, përveç 500 Euro që janë arkëtuar cash në momentin e lidhjes së kontratës së re në 2018. Detyrimi i tatimit në burim të të ardhurës nga qiradhënia është paguar nga Z. Dumani.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Alketa Dumani, të ardhura në vlerën 880 Euro nga punësimi si pedagoge e jashtme pranë Universitetit "New York", Tiranë.
2) Bashkëshortja, Znj. Alketa Dumani, të ardhura në vlerën 1 013 675 Lekë nga paga si pedagoge pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Kontrata e qirasë datë 01.11.2017 e lidhur me një shtetas, me objekt dhënie me qira të një apartamenti në Tiranë për një periudhë 6 mujore me këst mujor 25 000 Lekë, ka përfunduar në vitin 2018.
2) Kontratë qiraje datë 20.06.2018 të lidhur me një shtetase, me objekt dhënie me qira të një apartamenti në Tiranë, me afat 1 vjeçar dhe me këst mujor 25 000 Lekë. Kjo kontratë është lidhur pasi ka përfunduar kontrata e mëparshme që ka patur subjekti për të njëjtën pasuri me një shtetas tjetër (referim pika
1).
3) Kontrata e qirasë datë 22.08.2016 të lidhur me shtetasin amerikan Matthew William Hull për një periudhë 2 vjeçare me këst mujor 450 Euro, me objekt dhënie me qira të një apartamenti të ndodhur në Kompleksin Dinamo në Tiranë, ka përfunduar në vitin 2018.
4) Bashkëshortja, Znj. Alketa Dumani ka lidhur kontratë qiraje datë 30.08.2018 me një shtetase austriake, për dhënie me qira të një apartamenti në Kompleksin Dinamo në Tiranë, me afat 1 vjeçar dhe me këst mujor 500 Euro. Kjo kontratë është lidhur pasi ka përfunduar kontrata e mëparshme që bashkëshortët kanë patur për të njejtin apartament me shtetasin amerikan (referim pika
3).
5) Kontrata e qirasë së lidhur me një shoqëri, e deklaruar në vitin 2013 dhe në vazhdim, deklaruar të ardhurat e përfituara, ka përfunduar në vitin 2018.
6) Llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga paga si Prokuror, me gjendje 5.58 Lekë në 31.12.2018.
7) Llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga qiradhënia e një pasurie të paluajtshme te një shoqëri, me gjendje 0 Lekë në 31.12.2018.
8) Kredi bankare pranë Raiffeisen Bank të marrë në 2006 për blerje apartament, me këst mujor 23 700 Lekë për të cilën është likuiduar detyrimi në vitin 2018 në shumën 284 400 Lekë.
9) Bashkëshortja, Znj. Alketa Dumani, llogari bankare të hapur në vitin 2018 me burim të ardhura nga honoraret si pedagoge e jashtme pranë Universiteti “New York”, Tiranë me gjendje 0 Euro në 31.12.2018. Llogaria bankare është mbyllur në vitin 2019.
10) Bashkëshortja, Znj. Alketa Dumani, kartë Visa të hapur në 25.02.2016 në Bankën Credins me vlerë 10 000 Lekë, me qëllim blerje të vogla (prenotime online). Gjendja e kartës në 31.12.2018 është 1 754 Lekë.
11) Bashkëshortja, Znj. Alketa Dumani, llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga paga me gjendje 636 Lekë në 31.12.2018.
12) Bashkëshortja, Znj. Alketa Dumani, llogari bankare me burim të ardhura nga qiradhënia e një apartamenti, me gjendje 139 996 Lekë në 31.12.2018.
13) Bashkëshortja, Znj. Alketa Dumani, llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga qiradhënia e apartamentit të ndodhur në Kompleksin Dinamo në Tiranë, me gjendje 2 446 Euro në 31.12.2018.
14) Vajza, Znj. Ana Dumani, llogari kursimi, për të cilën janë shtuar interesat e vitit 2018. Nuk deklarohet vlera e interesave.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 284 400 Lekë për vitin 2018 si shlyerje të 12 kësteve të kredisë bankare të marrë në 01.11.2006 për blerje apartament, pranë Raiffeisen Bank.