Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 411 768 Lekë nga paga dhe shpërblimet si Prokuror pranë Prokurorisë së Apelit Shkodër.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Entela Dollapaj, të ardhura në vlerën 748 627 Lekë nga paga dhe shpërblimet si specialiste e statistikave pranë Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës.
2) Fatime Dollapaj, të ardhura në vlerën 180 000 Lekë si pension nga Sigurimet Shoqërore Tropojë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendje të mjeteve monetare cash dhe në llogaritë bankare si kursime nga paga, 500 000 Lekë.
2) Pakësuar me 600 000 Lekë gjendja e kursimeve të mëparshme të përdorura për likuidim pjesor të detyrimit të lindur nga Kontrata datë 28.01.2013 për bashkë-investim dhe rikonstruksion (njohje pronësie) të një shtëpie me sipërfaqe 88 m2 në Valbonë.
3) Kontratë datë 28.01.2013 për bashkë-investim dhe rikonstruksion (njohje pronësie) të një shtëpie me sipërfaqe 88 m2 në Valbonë, Tropojë, në të cilën pjesa takuese e subjektit është 25% (1/
4). Për vitin 2018 është shlyer detyrimi në shumën 600 000 Lekë, si shumë e dhënë cash subjektit me të cilin është lidhur kontrata ndërsa gjendja e mbetur e pashlyer e detyrimit është 740 000 Lekë.
4) Kredi bankare të marrë sipas kontratës datë 18.05.2011 në shumën 5 000 000 Lekë, me afat 180 muaj, me normë interesi 4% në muaj dhe me këst mujor 37 200 Lekë. Detyrimi i likuiduar në vitin 2018 është 445 107 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është 2 847 050 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 600 000 Lekë si shlyerje të detyrimit të Kontratës datë 28.01.2013 për bashkë-investim dhe rikonstruksion (njohje pronësie) të një shtëpie me sipërfaqe 88 m2 në Valbonë.
2) Shpenzuar shuma 445 107 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë të marrë në 18.05.2011 në shumën 5 000 000 Lekë për blerje të shtëpisë private.