Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto 2 562 212 lekë nga paga si prokuror/drejtues në Prokurorinë e Apelit Vlorë për periudhën 01.01.2020 deri më 21.12.2020.
2) Të ardhura neto 77 489 lekë nga paga si Gjygjtar i Gjykatës Kushtetuese për periudhën 22.12.2020 deri në 31.12.2020.
3) Të ardhura neto 127 307 lekë nga shpërblimet për shkak të angazhimit si lektor në trajnimet e Shkollës së Magjistraturës Tiranë, dhe në bashkëpunim me OSBE gjatë vitit.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Interesa 1 euro gjatë vitit nga depozita në euro.
2) Interesa 1 167 lekë nga depozita në lekë.
3) Të ardhura 18 euro nga interesi i obligacioni të bankës.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Nereida Binaj, të ardhura neto 2 120 755 nga ushtrimi i profesionit privat si avokate në Dhomën e Avokatisë Vlorë.
2) Nëna të ardhura 275 000 lekë nga pensioni.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk Ka
Të tjera
1) Subjekti deklaron shtesë në likuiditete 338 442 Lekë me burim të ardhurat prej veprimtarive publike personale.
2) Subjekti deklaron mbyllje të llogarisë rrjedhëse në lekë të krijuar nga kalimi i pagave vitet e mëparshme.
3) Bashkëshortët deklarojnë shtimin e pasurisë me automjet tip "Nisann" me vlerë 9 000 Euro blerë me kursimet nga të ardhurat familjare.
4) Mbyllur kredia personale me vlerë 815 000 lekë. Detyrim 0.
5) Detyrim i mbetur 3 362 654 lekë për kredinë hipotekore me vlerë fillestare 4 080 000 lekë.
6) Subjekti deklaron 400 000 lekë gjendje overdraft me 0 detyrim për t'u paguar.
7) Subjekti deklaron kartë krediti me 200 000 lekë me rinovim automatik të papërdorur. Detyrim 0.
8) Bashkëshortja, Znj. Nereida Binaj, deklaron 0 USD gjendje në llogarinë rrjedhëse personale në USD, hapur për pagesën e shkollimit të djalit.
9) Bashkëshortja, Znj. Nereida Binaj, gjendje 2 518 lekë në llogarinë rrjedhëse të personit fizik.
10) Bashkëshortët deklarojnë blerjen 7 000 euro të obligacionit me interes fix çdo 6 muaj, të emërtuar në 08.04.2020 me afat maturimi 2 vjet deri në 06.04.2022 me interes 64 euro. Burimi të ardhurat e krijuara në llogarinë rrjedhëse në USD të personit fizik.
11) Gjendje 6 744 euro e llogarisë në euro të personit fizik të krijuara nga aktiviteti privat.
12) Bashkëshortë deklarojnë gjendje 10 769 euro në llogarinë rrjedhëse personale të krijuar nga të ardhura nga aktiviteti privat, paga e bashkëshortëve dhe pakësimi i kursimeve familjare. Qëllimi mbulimi i shpenzimeve të kostove të shkollimit dhe jetesës së djalit në Holandë. Në 06.11.2020 kjo shumë u rikthye në llogari nga Universiteti si rezultat i zhvillimit të mësimit online nga pandemia.
13) Bashkëshortët deklarojnë pakësim me 56 000 lekë në llogarinë rrjedhëse të personit fizik dhe gjendje 0 lekë në fund të vitit.
14) Bashkëshortja, Znj. Nereida Binaj, hequr dorë nga 1/4 e pasurisë së paluajtshme të prindërve të saj që i rridhte nga bashkëpronësia e detyrueshme për shkak të ligjit duke e kaluar në favor të së ëmës me anë të kontratë së dhurimit nënshkruar në 14.09.2020.
15) Bashkëshortët deklarojnë kartë debiti me gjendje 647 lekë në fund të vitit, në emë të djalit Gerard Binaj, hapur për derdhje në shuma të vogla për shpenzimet e të birit.