Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura prej 1 434 360 lekë nga paga e deklaruesit në pozicionin e gjyqtarit.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura Qiradhënie
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1)Të ardhura prej 609 605 lekë të bashkëshortes nga paga e mësueses.
2) Zoti Kushtrim Selimi ka përfituar 792 000 lekë të ardhura nga paga si punonjës në shërbimin e çështjeve të brendshme dhe ankesat, në Ministrinë e Punëve të Brendshme.
3) Të ardhura prej 44 000 lekë të bashkëshortes se zotit Kushtrim Selimi nga paga si juriste në Kapital Invest, për periudhën janar – shkurt 2016.
4) Të ardhura prej 525 087 lekë të bashkëshortes se zotit Kushtrim Selimi nga paga si juriste në Bankën Kombëtare Tregtare, për periudhën mars– dhjetor 2016.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1)Gjendja në llogarinë rrjedhëse të pagës pranë Tirana Bank në datë 31.12.2016 është 415 lekë.
2) Gjendja cash në datë 31.12.2016 është 1 000 000 lekë. shuma është e mbetur nga kredia e marrë në BKT nga djali Kushtrim Selimi, për punimet në objektin e deklaruar prej tij.
3) Gjendja në llogarinë rrjedhëse të bashkëshortes pranë BKT në datë 31.12.2016 është 32 630 lekë.
4) Zoti Kushtrim Selimi deklaron shpenzime prej 9 447 913 lekë, për ndërtim të objektit me destinacion Bar – Restorant- Hotel me sipërfaqe shesh ndërtimi 90 m2, 3 kate mbi tokë; godina e karburantit me sipërfaqe 60 m2, një kat mbi tokë. Kjo sipërfaqe për ndërtim është marrë me qira sipas Kontratës së Qirasë dhënë nga ish-Komuna Tropojë (sot Njësi Administrative Tropojë) me datë 19.05.2014, sipas Vendimit të Këshillit të Komunës me datë 19.05.2014. Ndërtimi ka filluar në korrik 2014, në bazë të lejes së ndërtimit të datës 08.07.2014, i papërfunduar.
5) Gjendja në llogarinë e pagës së bashkëshortes së djalit, zonjës Jutbina Selimi, në datë 31.12.2016 është 9 373 lekë.
6) Zoti Kushtrim Selimi deklaron se në datë 27.09.2016 ka marrë 5 500 000 lekë kredi për investim në Objektin që po ndërton. Kredia është dhënë me një afat prej 15 vitesh, dhe me interes fiks 4.5 % i aplikuar për vitin e parë.
7) Zoti Kushtrim Selimi deklaron gjendje cash prej 1 400 000 lekë, shumë e mbetur nga kredia e marrë pranë BKT-së, për punime të objektit të deklaruar më sipër.