Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto nga paga dhe përfitime të tjera nga statusi i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, 2 355 729 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 204 000 Lekë nga pensioni i parakohshëm për vjetërsi shërbimi si ish ushtarak në Forcat e Armatosura –FA.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura nga interesat bankare të depozitës pranë një bankë të nivelit të dytë, 11 744 Lekë.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Teuta Gjunkshi, të ardhura neto nga paga si punonjëse pranë DPTT-së, Bashkia Tiranë, shuma 741 889 Lekë.
2) Djali, Z. Edis Gjunkshi, të ardhura neto nga paga si punonjës pranë shoqërisë Lajthiza Invest Sh.a, shuma 1 427 472 Lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura në vitin 2018 për ekzekutim të një vendimi gjyqësor nga Ministria e Mbrojtjes, për të cilin nuk jepet vlerë.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtuar gjendja e llogarisë rrjedhëse të pagës pranë një banke të nivelit të dytë, e cila në 31 Dhjetor 2018 është 819 456 Lekë.
2) Gjendje të kartës së kreditit, MC REVOLVING VIP, 2 500 Euro.
3) Gjendja e llogarisë rrjedhëse pranë një bankë të nivelit të dytë është 1 347 479 Lekë, e shtuar në vitin 2018 me të ardhurat e arkëtuara nga Ministria e Mbrojtjes për ekzekutimin e një vendimi gjyqësor.
4) Gjendja e depozitës bankare pranë një banke të nivelit të dytë, shtuar me 11 744 Lekë nga interesat bankare.
5) Kredi bankare 3 500 000 Lekë të marrë në Dhjetor 2003 për blerje apartamenti me sipërfaqe 122 m2, me normë interesi 3 % dhe afat shlyerje 25 vite. Detyrimi i shlyer përgjatë 2018 është 199 166 Lekë dhe gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është 1 719 889 Lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Teuta Gjunkshi, gjendje të llogarisë rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë, 6 036 Lekë të pakësuar me 3 392 Lekë.
7) Bashkëshortja, Znj. Teuta Gjunkshi, në bazë të një kontrate është larguar si ortake e shoqërisë Mineral Falkon Sh.p.k, e cila zotëronte 5% të kuotave, vlera 5 000 Lekë.
8) Djali, Z. Edis Gjunkshi, gjendje të llogarisë rrjedhëse të pagës pranë një banke të nivelit të dytë, 56 587 Lekë, pakësuar me 781 345 Lekë.
9) Djali, Z. Edis Gjunkshi, gjendje të kartës së kreditit, MC REVOLVING VIP, 220 Euro.
10) Djali, Z. Edis Gjunkshi, kredi bankare të marrë pranë një banke të nivelit të dytë për të cilën detyrimet kanë filluar të shlyhen në 30.10.2017. Shuma e detyrimi të shlyer për vitin 2018 është 471 979 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të palikuiduar është 1 591 330 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Për vitin 2018 është shpenzuar shuma 199 166 Lekë si shlyerje e principalit (145 198 Lekë) dhe e interesave (53 968 Lekë), të kredisë bankare të marrë në Dhjetor 2003 për blerje apartamenti me sipërfaqe 122 m2.
2) Djali, Z. Edis Gjunkshi, shpenzuar shumën 471 979 Lekë si shlyerje e principalit (351 050 Lekë) dhe e interesave (120 929 Lekë), të kredisë bankare.