Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 2 908 907 Lekë nga paga si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë për periudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018.
2) Të ardhura në vlerën 450 927 Lekë nga paga si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë për periudhën Dhjetor 2018-Janar 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura në vlerën 140 000 Lekë nga qiradhënia sipas Kontratës së Qirasë, për periudhën 01.01.2018-31.07.2018, me këst mujor 20 000 Lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Renato Meçorapaj, të ardhura në vlerën 255 744 Lekë nga paga pranë shoqërisë "Art Mobileri" Sh.p.k, për vitin 2018.
2) Bashkëshorti, Z. Renato Meçorapaj, të ardhura nga shitja e autoveturës tip IVECO, sipas Kontratës së Shitjes datë 06.03.2019, shuma 5 000 Euro.
3) Bashkëshorti, Z. Renato Meçorapaj, të ardhura në vlerën 60 000 Lekë nga paga pranë shoqërisë "Art Mobileri" Sh.p.k, për periudhën Janar-Shkurt 2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
1) Të ardhura nga shitja e apartamentit me sipërfaqe 135.03 m2 në Vlorë sipas aktit noterial “Kontratë shitje me rezervë”, datë 02.06.2018, shuma 2 542 000 Lekë plus 1 645 000 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 11 000 Euro nga shitja e automjetit sipas aktit noteriale datë 03.04.2018.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë është, 0 Lekë e pakësuar me 244 406.51 Lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Renato Meçorapaj, si një ndër ortakët e shoqërisë “Art Mobileri” Sh.p.k, deklaron shumën 11 631 763 Lekë si qarkullim vjetor të shoqërisë për vitin 2018.
3) Bashkëshorti, Z. Renato Meçorapaj, si një ndër ortakët e shoqërisë “Art Mobileri” Sh.p.k, deklaron shumën 1 938 800 Lekë si të ardhura të shoqërisë nga aktiviteti i shfrytëzimit për periudhën Janar-Shkurt 2019.
4) Bashkëshorti, Z. Renato Meçorapaj, si ortak i shoqërisë “Art Mobileri” Sh.p.k, së bashku me ortakët e tjerë kanë shlyer këstet e kredisë bankare të marrë nga shoqëria pranë një banke të nivelit të dytë. Shuma e detyrimit të shlyer është 1 722 000 Lekë, gjendja e mbetur të detyrimit është 9 528 720 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Bashkëshortët kanë shpenzuar për vitin 2018 shumën 765 959.84 Lekë për shlyerjen e principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë. Gjendja e detyrimit të mbetur në 31 Dhjetor 2018 është 4 462 099.45 Lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Renato Meçorapaj, së bashku me ortakët e tjerë të shoqërisë “Art Mobileri” Sh.p.k, kanë shlyer shumën 1 722 000 Lekë si principal dhe interesa të kredisë bankare të marrë nga shoqëria pranë një banke të nivelit të dytë.