Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 1 250 845 Lekë nga paga dhe honoraret si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë.
2) Të ardhura në vlerën 872 801 Lekë nga statusi i Deputetit si rimbursim të shpenzimeve të karburantit (330 176 Lekë), si rimbursim i shpenzimeve të telefonisë (204 000 Lekë) dhe si dieta brenda vendit (338 625 Lekë).
3) Të ardhura në vlerën 12 000 Lekë nga mësimdhënia si Lektore e lëndëve “E drejta familjare” dhe “E drejta sociale”, në Fakultetin e Drejtësisë pranë Universitetit të Tiranës.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura në vlerë 3 335 Lekë nga interesat bankare të një llogarie kursimi.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritTë ardhura në vlerën 1 020 Euro si bashkëautore në librin “Standartet e gjykimit civil, administrative dhe penal përmes vendimeve unifikuese të Gjykatës së Lartë” nga Fondacioni Gjerman “Hanns Seidel”.
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, të ardhura në vlerën 1 833 181 Lekë, nga aktiviteti i njësisë ekonomike “Altin Bushka Person Fizik” me Nipt K91713011H me seli në Selitë, Tiranë.
2) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, të ardhura në vlerën 4 440 612 Lekë nga paga si administrator i shoqërisë “Selcom” Sh.p.k.
3) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, të ardhura në vlerën 20 120 603 Lekë nga shpërndarja e dividentit të shoqërisë Selcom Sh.p.k. Shpërndarja e fitimit të vieteve të mëparshme si dividentë është bërë sipas Vendimit të Asamblesë datë 28.06.2019, por e ardhura akoma nuk është marrë nga ortakët.
4) Për shoqërinë BESTBIO Sh.p.k me Nipt L82212022E në të cilën Z.Bushka është administrator dhe ortak i vetëm, rezulton me humbje për vitin 2019 në vlerën 1 729 152 Lekë. Financimet e kryera për këtë shoqëri kanë burimin nga fitimet e Personit Fzik dhe nga shoqëria Selcom Sh.p.k.
5) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, të ardhura në vlerën 186 240 Lekë nga punësimi si konsulentë inxhinier elektronik për informatikën pranë shoqërisë Agi Kons Sh.p.k me Nipt K21622001M dhe me seli në Selitë, Tiranë.
6) Nëna e Z. Altin Bushka, të ardhura nga pensioni i pleqërisë, 292 620 Lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë 3 335 Lekë në llogarinë bankare të kursimit si të ardhura nga interesat bankare. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 1 309 518 Lekë.
2) Gjendje e llogarisë bankare të kursimit në një bankë të nivelit të dytë, 35 923 Euro e pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm.
3) Gjendja e llogarisë bankare Futura në emër të djalit të Z. A. Bushka, 632 Euro e pandryshuar në vitin 2019.
4) Llogari e përbashkët me bashkëshortin, me pjesë takuese 50% secili me gjendje 338 Lekë në 31.12.2019.
5) Llogari e përbashkët me bashkëshortin, me pjesë takuese 50% secili me gjendje 9 603 Lekë në 31.12.2019.
6) Llogari e përbashkët me bashkëshortin, me pjesë takuese 50% secili me gjendje 28 Euro në 31.12.2019.
7) Gjendje 35 845 Lekë në 31.12.2019 e llogarisë pranë një banke të nivelit të dytë me burim të ardhura nga paga dhe përfitime të tjera si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë.
8) Nëna e bashkëshortit, shtuar me 480 000 Lekë llogarinë bankare me të ardhurat nga pensioni për 2018-2019 (kursime). Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 1 850 529.15 Lekë.
9) Kredi bankare të përbashkët me bashkëshortin pranë një banke të nivelit të dytë në vlerën 60 000 Euro, të marrë për blerje dhe mobilim apartamenti, me afat shlyerje deri më 20.09.2020, me normë interesi 3% plus eurobor dhe me këst mujor për vitin 2019 rreth 495 Euro. Detyrimi i likuiduar është 5 940 Euro ndërsa gjendja e pashlyer është 4 419 Euro. Për këtë apartament, në vitin 2019 është bërë regjistrimi si pasuri në Kavajë në bazë të procedurave të Ligjit Nr.10 186 datë 05.11.2009 (i ndryshuar).
10) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, pronar në masën 1/24, të pasurisë së paluajtshme në Korçë, apartament me sipërfaqe 93.2 m2, me vlerë 4 500 000 Lekë të përfituar si trashëgimi ligjore nga familjarët (halla) në bazë të vendimit gjyqësor me objekt pjestim pasurie datë 31.12.2018 i cili ka marrë formë të prerë në datë 06.03.2019. Për këtë pasuri akoma nuk është bërë regjistrimi në Kadastrën Shtetërore.
11) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, gjendje të llogarisë së pagës pranë një banke të nivelit të dytë, 208 916 Lekë.
12) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, gjendje të llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë, 0 Euro.
13) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, gjendje të llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë, 0 Dollarë.
14) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, gjendje të llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë, 115 Euro.
15) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, gjendje të llogarisë bankare pranë një banke të nivelit të dytë, 0 Lekë.
16) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, administrator dhe ortak i vetëm i shoqërisë BESTBIO Sh.p.k të me Nipt L82212022E, të regjistruar në QKB në 12.10.2018 me objekt veprimtarie në fushën blegtorisë dhe agrobiznesi dhe me seli në Mamujas, Baldushk. Kapitali themeltar i shoqërisë është 100 Lekë. Gjatë vitit 2019, rezultati i shoqërisë është minus 1 729 152 Lekë. Financimet e kryera për këtë shoqëri kanë burimin nga fitimet e Personit Fzik dhe nga shoqëria Selcom Sh.p.k.
17) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë në emër të Personit Fizik, 465 Euro.
18) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë në emër të Personit Fizik, 7 634 Lekë.
19) Bashkëshorti, Z. Altin Bushka, depozitë kursimi me gjendje 3 000 000 Lekë në 31.12.2019. Fondet e kësaj depozitë janë marrë nga një llogari bankare e mëparshme të cilës i është pakësuar gjendja për vitin 2019 me 279 466 Lekë për shpenzimet familjare dhe për komisionet bankare.