Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 330 156 Lekë nga paga dhe pagesat kalimtare si Zëvendës Kryeministre pranë Këshillit të Ministrave.
2) Të ardhura në vlerën 1 112 585 Lekë nga paga si deputete.
3) Të ardhura në vlerën 1 660 975 Lekë nga përfitimet financiare si deputete.
4) Të ardhura në vlerën 231 300 Lekë si pagesa kalimtare nga ISSH.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura në vlerën 6 804.15 Lekë nga interesat bankare të llogarive të kursimit gjatë 2019.
2) Të ardhura në vlerën 111.82 Euro nga interesat bankare të llogarisë së kursimit në monedhën Euro.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeTë ardhura në vlerën 100 000 Lekë nga shitja e aksioneve.
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Artan Mesi, të ardhura në vlerën 2 970 464.23 Lekë nga paga pranë Organizatën Botërore të Shëndetësisë WHO.
2) Bashkëshorti, Z.Artan Mesi, të ardhura në vlerën 253 532.5 Lekë si rimbursime të udhëtimeve nga Organizata Botërore e Shëndetësisë WHO.
3) Bashkëshorti, Z.Artan Mesi, të ardhura në vlerën 187 096 Lekë si rimbursime të shpenzimeve shëndetësore nga Organizata Botërore e Shëndetësisë WHO.
4) Bashkëshorti, Z.Artan Mesi, të ardhura në vlerën 249 733.31 Lekë si kompesim për pronarët e pasurive të paluajtshme nga ATP (Agjencia e Trajtimit të Pronave).
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë 614 367.63 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga paga, me gjendje 619 652.46 Lekë në 31.12.2019.
2) Pakësuar me 3 197.19 Euro gjendja e llogarisë rrjedhëse, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 4 142.7 Euro.
3) Pakësuar me 677.99 Euro gjendja e kartës së krediti Visa me gjendje 0 Euro në 31.12.2019.
4) Pakësuar me 23.8 Dollarë, gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 2 128.08 Dollarë.
5) Pakësuar me 233 000 Lekë llogaria e kursimit pranë një bankë të nivelit të dytë.
6) Pakësuar me 5 000 Euro gjendja e llogarisë së kursimit pranë një banke të nivelit të dytë.
7) Shtesë 1 150 634.16 Lekë në llogarinë e kursimit të përbashkët me djalin Z.Erlind Mesi me pjesë takuese 50% secili, me kursim të ardhura nga interesat bankare dhe nga kursimet e pagës. Llogaria me gjendje 1 750 634.16 Lekë në 31.12.2019 është llogari kursimi për fëmijë nga prindi për edukim, me burim të ardhura nga kursimet e prindërve ndër vite.
8) Shtesë me 500 433.57 Lekë në llogarinë e kursimit pranë një bankë të nivelit të dytë me burim të ardhura nga interesi dhe nga kursimet e punësimit.
9) Pronare 100% e autoveturës Nisan Qashqai me vlerë 3 083 817 Lekë të blerë me të ardhura nga paga dhe me kredi bankare.
10) Kredi bankare të marrë në 25.07.2019 në vlerën 22 000 Euro për blerje makine dhe për mbyllje të kredisë së vjetër prej 60 000 Euro të marrë për blerje apartamenti (detyrimi i mbetur 13 213.87 Euro). Për kredinë e re gjatë vitit 2019 është likuiduar detyrimi 2 672.03 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 20 239.02 Euro.
11) Kartë kreditit me gjendje detyrimi të pashlyer 677.99 Euro. Gjatë vitit 2019 janë shlyer 2 022.33 Euro të detyrimit të kartës dhe janë përdorur (tërhequr) 2 527.57 Euro nga subjekti.
12) Kontratë sipërmarrje për porositjen e një apartamenti të lidhur nga bashkëshortët në datë 23.08.2010, për të cilën gjatë vitit 2019 nuk është bërë asnjë shlyerje e detyrimit të mbetur në vlerën 9 636 Euro.
13) Bashkëshorti, Z. Artan Mesi, pakësuar me 1 027 076.12 Lekë llogarinë bankare pranë Credins Bank. Gjendja e llogarisë në datën e deklarimit 399 419.6 Lekë
14) Bashkëshorti, Z. Artan Mesi, shtesë 569.51 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga interesat bankare dhe kursimet.
15) Bashkëshorti, Z. Artan Mesi, shtesë 1 154 Dollarë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga dietat.
16) Bashkëshorti, Z.Artan Mesi, kartë krediti pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje detyrimi 0 Lekë. Gjatë vitit 2019 është shpenzuar shuma 594 809 Lekë për shlyerjen e detyrimeve në llogarinë e kartës së kreditit.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 3 083 817 Lekë për blerjen e autoveturës Nisan Qashqai.
2) Shpenzuar shuma 13 213.87 Euro si shlyerje e detyrimit të mbetur të kredisë bankare prej 60 000 Euro të marrë për blerje apartamenti.
3) Shpenzuar shuma 2 672.03 Euro si shlyerje të kësteve të kredisë bankare (principal & interesa) të marrë në shumën 22 000 Euro për blerje makine dhe për mbyllje të kredisë së vjetër (referim pika
2).
4) Shpenzuar shuma 2 022.33 Euro si shlyerje të detyrimit të kartës së kreditit pranë një banke të nivelit të dytë.
5) Bashkëshorti, shpenzuar shumën 594 809 Lekë si shlyerje të detyimit të kartës së kreditit.