Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura prej 1 263 383 lekë të përfituara nga paga.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura Qiradhënie
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareTë ardhura prej 731 051 lekë nga paga bashkëshortes si sekretare gjyqësore në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë18 500 euro të përfituara nga transferimi i të drejtat e fituara mbi apartamentin e porositur të datës 02.11.2012 nga deklaruesi dhe prindërit e tij tek një palë e tretë përmes Kontratës Noteriale të Kalimit të të drejtave me shpërblim e datës 27.01.2016 . Subjekti deklarues ka përfituar 1 të 3-tën e vlerës totale prej 55 500 Euro, pjesa e tij takuese është 18 500 euro.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1)Në vijimësi të Kontratës së Sipërmarrjes (të lidhur në 13.05.2015.), në datë 22.07.2016 është finalizuar blerja e apartamentit me sipërfaqe 110 m2 i ndodhur në Tiranë me Kontratën e Shitblerjes. Kontrata nuk është regjistruar në ZVRPP Tiranë në momentin e deklarimit.
2) Gjendja në Bankën Kombëtarë Tregtare në datë 31.12.2016 është 513.50 lekë.
3) Gjendja në Bankën Kombëtarë Tregtare për bashkëshorten në datë 31.12.2016 është 1 725.53 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Subjekti deklarues ka paguar shumën prej 403 450.20 lekë për shlyerje kredie pranë Bankës Kombëtare Tregtare, nga të cilat 154 343.87 lekë janë principal dhe 249 085.33 lekë janë interesa. Detyrimi i mbetur papaguar në datë 31.12.2016 është principali prej 6 181 635.13 lekë.