Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga përfitimi nga DRSSH për shkak të lindjes së fëmijës 387 569 lekë.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesZonja Afërdita Maho deklaron të ardhura nga lekët e depozituara tek Fondi Investimeve në Raiffeisen Bank. Shuma e depozituar 700 000 lekë së bashku me interesat ka arritur vlerën total 823 268 lekë gjatë vitit 2016.
Të ardhura Qiradhënie
1)Qiraja e një apartamenti i ndodhur në Tiranë, i kthyer në dyqan 400 Euro në muaj, 4800 në vit, vlerë e derdhur në llogari bankare nga qiramarrësi EUROSIG sh.a.
2) Qiraja e një apartamenti i ndodhur në Tiranë 30 000 lekë muaji dhe 360 000 lekë viti, regjim pasuror martesor.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1)Paga e bashkëshortit në vlerën 25 957 dollarë (bruto), nga puna në La Touranine LLC
2) Bashkëshorti deklaron se ka fituar gjatë gjithë vitit 1 948 dollarë, nga puna në United Parcel Service INC, Addison Chicago.
3) Bashkëshorti interesa nga depozitë në Chase Bank në shumën 201,3 Dollarë.
4) Bashkëshorti deklaron që interesat e fituara pranë Fondit të Investimit pranë Raiffeisen Bank janë në vlerën prej 400 000 lekësh.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1)Deklaruesja dhe bashkëshorti në vitin 2007 kanë lidhur një kontratë sipërmarrjeje me një palë të tretë. Kontrata ( e 2007.) ka për objekt ndërtimin dhe dorëzimin e një apartamenti me sipërfaqe prej 52.2 m2 dhe ndodhet në Tiranë. Në momentin e lidhjes së Kontratës së Sipërmarrjes ( viti 2007.) është dorëzuar shuma prej 40 000 Eurosh. Në datën 4 nëntor 2016 është lidhur një Kontratë Shitblerjeje me shoqërinë “ A & EM” sh.p.k. për këtë apartament të përfunduar.
2) Bashkëshorti deklaron që ka hapur një depozitë bankare në Chase Bank në shumën 15 000 dollarë.
3) Bashkëshorti deklaron që ka mbyllur kredinë e marrë në Raiffeisen Bank në vlerën e paguar prej 3 100 000 lekë në mars 2016.
5) Bashkëshorti deklaron që ka tërhequr shumën prej 2 400 000 lekë nga Fondi i Investimit pranë Raiffeisen Bank për shlyerjen e kredisë po në këtë bankë, në fund të vitit pas tërheqjeve dhe interesave të vitit, vlera totale e fondit është 6 462 105 Lekë.
6) Bashkëshorti deklaron që ka paguar qiranë e apartamentit ku jeton në SHBA, me tarifë mujor 1 110 dollarësh.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1)Pagesa prej 4 896 dollarësh e bërë për studimet e kryera gjatë vitit 2016 në Collage of Dupage, Illionois, USA.