Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 2 376 453 Lekë nga paga, shpërblimet për pjesmarrjet në komisione dhe nga shërbimet e tjera mbështetëse nga funksioni i Deputetes pranë Kuvendit të Shqipërisë.
2) Të ardhura në vlerën 5 790 Euro nga paga si Lektore në Universitetin New York, Tiranë.
3) Të ardhura në vlerën 1960 Euro plus 420 Dollarë nga dietat për pjesmarrje në aktivitetet jashtë vendit.
4) Të ardhura në vlerën 2 009 Euro nga OSBE-ja, si dieta për pjesmarrje në aktivitete jashtë vendit.
5) Të ardhura në vlerën 590 Dollarë si dieta nga UN, për pjesmarrje në aktivitete jashtë vendit.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura në vlerën 268 Dollarë nga interesat bankare.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z.Arian Hoxha, të ardhura në vlerën 7 000 Euro nga shitja e automjetit Land Rover, tip LSAA te një subjekt tjetër (individ) në bazë të një kontrate noteriale.
2) Bashkëshorti, Z. Arian Hoxha, të ardhura në vlerë 2 113 101 Lekë nga punësimi si konsulentë individual në Njësinë e Menaxhimit të projektit të rimëkëmbjes së energjisë, projekt i Bankës Botërore.
3) Bashkëshorti, Z. Arian Hoxha, të ardhura në vlerën 718 114 Lekë nga punësimi si konsulentë projektesh pranë CRL.
4) Bashkëshorti, Z. Arian Hoxha, të ardhura në vlerën 9 696 Euro nga konsulencat ndërkombëtare.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pakësuar me 1 414 287 Lekë depozita e kursimit, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 0 Lekë pasi mbyllur në 2019.
2) Pakësuar me 19 466 Dollarë depozita e kursimit, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 0 Dollarë. Depozita e kursimit është mbyllur nga subjekti.
3) Shtuar me 268 Dollarë llogaria rrjedhëse me burim të ardhura nga interesat. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 599 Dollarë.
4) Pakësuar me 109 Dollarë llogaria rrjedhëse, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 32 Dollarë.
5) Bashkëshortët, pronar 100% të pasurisë së paluajtshme, apartament Duplex të deklaruar në deklaratat e mëparshme. Për këtë pasuri është likuiduar kësti i fundit i detyrimit në vlerën 8 000 Euro si të ardhura nga huaja e dhënë vëllait nga Z. Hoxha.
6) Pakësuar me 20 089 Lekë llogaria bankare, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 12 909 Lekë.
7) Shtuar me 681 Euro llogaria bankare me gjendje 681 Euro në 31.12.2019.
8) Llogari bankare me gjendje 0 Lekë në 31.12.2019, e pakësuar me 9 931 Lekë gjatë 2019.
9) Shtesë 4 000 Dollarë në gjendjen e mjeteve monetare cash për vitin 2019.
10) Kredi bankare për të cilën gjatë vitit 2019 është likuiduar shuma 311 665 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 1 038 599 Lekë.
11) Kartë krediti me gjendje detyrimi të pashlyer 220 372 Lekë. Gjatë vitit 2019 është likuiduar shuma e detyrimit 560 000 Lekë.
12) Kartë krediti VISA pranë një banke të nivelit të dytë, për të cilën është likuiduar detyrimi në vlerën 307 095 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 176 289 Lekë.
13) Bashkëshorti, Z. Arian Hoxha, shtesë 7 000 Euro në gjendjen e mjeteve monetare cash si të ardhura nga shitja e automjetit Land Rover tipit LSAA.
14) Bashkëshorti, Z. Arian Hoxha, pakësuar me 1 379 Euro llogarinë bankare të pagës me gjendje 109.45 Euro në 31.12.2019.
15) Bashkëshorti, Z. Arian Hoxha, pakësuar me 109 092 Lekë llogarinë bankare të pagës, me gjendje 161 069 Lekë në 31.12.2019.
16) Bashkëshorti, Z. Arian Hoxha, kredi bankare me gjendje detyrimi të palikuiduar 6 682 738 Lekë . Detyrimi i shlyer gjatë 2019 është në shumën 720 000 Lekë.
17) Bashkëshorti, Z. Arian Hoxha, kartë krediti Visa me gjendje detyrimi të palikuiduar 503 Euro dhe me detyrim të shlyer gjatë vitit 2019, shuma 483 Euro.
18) Vajza, Znj. Livia Hoxha, pakësuar me 500 000 Lekë gjendjen e depozitës së kursimit të përdorur për pagesën e shkollimit në Universitetin New York Tiranë. Shuma është depozituar në datë 10.05.2018 dhe është tërhequr në datë 17.01.2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 8 000 Euro si shlyerje të këstit të fundit të blerjes së një apartamenti Duplex.
2) Shpenzuar shuma 311 665 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë për blerje apartamenti.
3) Shpenzuar shuma 560 000 Lekë si shlyerje të detyrimit të kartës së kreditit.
4) Shpenzuar shuma 307 095 Lekë si shlyerje të detyrimit të kartës së kreditit VISA.
5) Bashkëshorti, Z. Arian Hoxha, shpenzuar shumën 720 000 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare.
6) Bashkëshorti, Z. Arian Hoxha, shpenzuar shuma 483 Euro si shlyerje të detyrimit të kartës së kreditit Visa pranë një banke të nivelit të dytë.
7) Vajza, Znj. Livia Hoxha, shpenzuar shumën 500 000 Lekë si pagesë shkollimi në Universitetin New York, Tiranë.