Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 2 508 760 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë për vitit 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura në vlerën 1 194.99 Euro nga interesat banakre të llogarisë së kursimit për vitin 2019.
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura në vlerën 24 000 Euro nga qiradhënia e pasurisë së paluajtshme, apartament me sipërfaqe 250 m2, bordum me sipërfaqe 21.06 m2 dhe garazh me sipërfaqe 12 m2 sipas Kontratës së Qirasë datë 15.09.2016. E ardhura është transferuar në një llogari bankare.
2) Të ardhura në vlerën 480 000 Lekë nga qiradhënia e një njësie me sipërfaqe 124.1 m2 për vitin 2019 në bazë të Kontratës së Qirasë datë 19.04.2017. E ardhura është marrë cash.
3) Të ardhura në vlerën 7 200 Euro nga qiradhënia e një apartamenti me sipërfaqe 110 m2 për vitin 2019 në bazë të Kontratës së Qirasë datë 26.07.2018. E ardhura është marrë cash.
4) Të ardhura në vlerën 100 000 Lekë nga qiradhënia e një njësie me sipërfaqe 300 m2 për periudhën 01.01.2019-01.02.2019 (data e përfundimit) në bazë të Kontratës së Qirasë datë 07.04.2018. E ardhura është marrë cash.
5) Të ardhura në vlerën 180 000 Lekë nga qiradhënia e një apartamenti me sipërfaqe 84.4 m2 për vitin 2019 në bazë të Kontratës së Qirasë datë 01.09.2018. E ardhura është marrë cash.
6) Të ardhura në vlerën 132 000 Lekë nga qiradhënia e një apartamenti me sipërfaqe 64.5 m2 për vitin 2019 në bazë të Kontratës së Qirasë datë 03.09.2018. E ardhura është marrë cash.
7) Të ardhura në vlerën 180 000 Lekë nga qiradhënia e një apartamenti me sipërfaqe 92.4 m2 për vitin 2019 në bazë të Kontratës së Qirasë datë 11.09.2018. E ardhura është marrë cash.
8) Të ardhura në vlerën 180 000 Lekë nga qiradhënia e një apartamenti me sipërfaqe 92.3 m2 për vitin 2019 në bazë të Kontratës së Qirasë datë 11.09.2018. E ardhura është marrë cash.
9) Të ardhura në vlerën 180 000 Lekë nga qiradhënia e një apartamenti me sipërfaqe 87 m2 për vitin 2019 në bazë të Kontratës së Qirasë datë 11.09.2018. E ardhura është marrë cash.
10) Të ardhura në vlerën 180 000 Lekë nga qiradhënia e një apartamenti me sipërfaqe 88.7 m2 për vitin 2019 në bazë të Kontratës së Qirasë datë 11.09.2018. E ardhura është marrë cash.
11) Të ardhura në vlerën 180 000 Lekë nga qiradhënia e një apartamenti me sipërfaqe 83.1 m2 për vitin 2019 në bazë të Kontratës së Qirasë datë 12.09.2018. E ardhura është marrë cash.
12) Të ardhura në vlerën 120 000 Lekë nga qiradhënia e një njësie me sipërfaqe 30 m2 për vitin 2019 në bazë të Kontratës së Qirasë datë 12.09.2018. E ardhura është marrë cash.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, të ardhura në vlerën 34.27 Euro nga interesat bankare të depozitës për vitin 2019.
2) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, të ardhura cash në shumën 300 000 Lekë për Kontratën e Qirasë datë 12.09.2018 për apartamentin me sipërfaqe 60.29 m2 për vitin 2019.
3) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, të ardhura cash në shumën 240 000 Lekë për Kontratën e Qirasë datë 12.09.2018 për apartamentin me sipërfaqe 49.39 m2, viti 2019.
4) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, të ardhura në vlerën 25 000 Euro nga shitja e një apartamenti me sipërfaqe 51.1 m2 sipas Kontratës së Shitjes datë 23.04.2019.
5) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, të ardhura neto në shumën 189 000 Lekë, nga të cilat 72 000 Lekë për Kontratën e Qirasë datë 25.02.2019 për pasurinë e paluajtshme Njësi me sipërfaqe 100 m2 për periudhën 25.02.2019-01.11.2019, dhe 117 000 Lekë për kontratën e Qirasë datë 14.11.2019.
6) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, të ardhura në vlrën 44 350 Euro sipas Kontratës së Shitjes datë 22.10.2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
1) Të ardhura në vlerën 30 765 Euro nga shitja e pasurisë së paluajtshme, apartament banimi me sipërfaqe 61.53 m2 sipas Kontratës së Shitjes datë 12.11.2019. E ardhura është depozituar në llogarinë bankare Raiffeisen Bank e derdhur nga Notere Albana Skana.
2) Të ardhura në vlerën 35 600 Euro nga shitja e një apartamenti me sipërfaqe 64 m2 sipas kontratës datë 16.10.2018. E ardhura është depozituar nga blerësi në llogarinë e noterit në datë 12.10.2018 dhe nga llogaria e noterit në llogarinë subjektit pranë Alpha Bank është transferuar në datë 31.01.2019.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pakësuar me 73 887.13 Lekë llogaria bankare e pagës, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 1 505.16 Lekë.
2) Shtesë 30 765 Euro në llogarinë bankare pranë Raiffeisen Bank me burim të ardhura nga shitja e një apartamenti sipas Kontratës së Shitjes datë 12.11.2019. Gjendja e llogarisë bankare në datë 31.12.2019 është 374 934.45 Euro.
3) Shtuar me 1 194.99 Euro llogaria bankare e kursimit si të ardhua nga interesat. Gjendja e llogarisë në datë 31.12.2019 është 869 766.14 Euro.
4) Pronar 100% të automjetit Mercedes Benz me vlerë 45 000 Euro të përfituar në bazë të Kontratës së Shkëmbimit automjeti datë 08.10.2019. Objekti i kontratës është shkëmbimi i automjetit Hummer të vlerësuar me vlerë 5 000 Euro me automjetin Mercedes Benz të vlerësuar me vlerën 45 000 Euro. Diferenca prej 40 000 Euro është bërë nga një llogari bankare e subjektit (referim pika
5).
5) Pakësuar me 9 406.75 Euro llogaria bankare, gjendja e të cilën është 90 611.59 Euro në 31.12.2019. Gjatë vitit 2019, llogaria është shtuar me shumën 35 600 Euro si të ardhura nga kontrata e shitjes së apartamentit datë 16.10.2018 dhe është pakësuar me vlerën 40 000 Euro për blerjen e një automjetit dhe vlerën 5 000 Euro për shpenzime të ndryshme të vitit.
6) Pakësuar me 17 266.04 Euro llogaria bankare me gjendje 741.01 Euro në datë 31.12.2019.
7) Gjendje të mjeteve monetare cash, 2 000 000 Lekë.
8) Shtesë 24 000 Euro gjendja e llogarisë personale me burim të ardhura nga qiradhënia e një apartamenti në Tiranë me sipërfaqe 250 m2, bodrumi me sipërfaqe 21.06 m2 dhe garazhi me sipërfaqe 12 m2 sipas Kontratës së Qirasë datë 15.09.2016.
9) Kartë krediti pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje detyrimi në vlerën 2 106 Euro në 31.12.2019 për të cilën gjatë vitit nuk është bërë asnje shlyerje.
10) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, pakësuar me 19 251.85 Euro llogarinë e kursimit gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 1 019 642.45 Euro. Shuma e pakësimit është përdorur si hua për shoqërinë Study Abroad Albania (15 000 Euro), si shpenzime (shuma 5 000 Euro).
11) Bashkëshortja, Znj.Mirela Shameti, pakësuar me 145 000 Euro gjendjen e llogarisë rrjedhëse me destinacion dhënie hua sipas Kontratës së Huasë datë 09.04.2019.
12) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, shtuar me 0.29 Euro nga interesat bankare llogarinë rrjedhëse, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 20 276.85 Euro.
13) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, gjendje të depozitës në një bankë të nivelit të dytë, 75 348.24 Euro e shtuar me 34.24 Euro nga interesat bankare.
14) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, shtuar me 44 338.64 Euro llogarinë bankare me burim të ardhura nga shitja sipas Kontratës së Shitjes datë 22.10.2019 në vlerën 44 350 Euro. Diferenca është komision mbajtje llogarie. Gjendja e llogarisë në datë 31.12.2019 është në vlerën 46 345.63 Euro.
15) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, shtesë 25 000 Euro në llogarinë bankare të hapur në vitin 2019 me burim të ardhura sipas Kontratës së shitjes datë 23.04.2019 për shitjen e një apartamenti me sipërfaqe 51.1 m2.
16) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, kontratë huaje datë 09.04.2019 me vlerë 145 000 Euro (referim pika
).
17) Bashkëshortja, Znj. Mirela Shameti, ka themeluar në datë 24.01.2019 shoqërinë Study Abroad Albania e regjistuar në QKB datë 29.01.2019 me NIPT L91329026I me seli në Tiranë dhe me kapital themeltar 10 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 40 000 Euro për blerje e automjetit Mercedez Benz në bazë të kontratës së shkëmbimit datë 08.10.2019.
2) Shpenzuar shuma 5 000 Euro për shpenzime personale gjatë vitit 2019.