Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 3 552 453 Lekë nga paga si Zv.Gurventar i dytë pranë Bankës së Shqipërisë.
2) Të ardhura në vlerën 1 290 488 Lekë nga shpërblimet si Zv.Gurnevator i dytë pranë Bankës së Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura në vlerën 1 978 684 Lekë si honorare për pjesëmarrje në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura në vlerën 30 642 Lekë nga interesat bankare të depozitave për vitin 2018.
2) Të ardhura në vlerën 561 Euro nga interesat bankare.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Lavdosh Ahmetaj, të ardhura në vlerën 1 438 347 Lekë nga paga si Zv. Rektor në Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës.
2) Djali, Z. Klinti Ahmetaj, të ardhura në vlerën 154 Dollarë nga interesat bankar për vitin 2018
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
1) Të ardhura në vlerën 82 500 Euro nga shitja e apartamentit sipas kontratë së shitjes datë 30.03.2018 dhe deklaratës noteriale 29.03.2018, me sipërfaqe 87 m2 të blerë në 18.04.2005 në shumën 37 000 Dollarë, me pjesë takuese 50%.
2) Të ardhura në vlerën 7 800 Euro sipas kontratës së shitjes datë 13.12.2018 për shitjen e makinës së tipit Audi, me vit prodhimi 2006 të blerë në 20.01.2013 në shumën 8 500 Euro.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë 190 958 Lekë në llogarinë rrjedhëse me pjese takuese 50% gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 237 308 Lekë me burim të ardhura nga punësimi pranë Bankës së Shqipërisë.
2) Pakësuar me 19 470 Euro llogaria rrjedhëse me pjese takuese 50% gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 10 530 Euro me burim të ardhura nga punësimi pranë Bankës së Shqipërisë.
3) Pakësuar me 711 Euro llogaria bankare me burim të ardhura nga punësimi, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 0 Euro. Llogaria është përdorur për likuidimin e kredisë bankare të Znj. Ahmetaj.
4) Shtuar me 129 Dollarë depozita bankare me gjendje 25 320 Dollarë në 31.12.2018, me burim të ardhura nga interesat bankare.
5) Shtuar me 40 000 Euro llogaria bankare, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 40 000 Euro. Burimi i të ardhurave është nga shitja e apartamentit të blerë në vitin 2005 (shuma 22 000 Euro) dhe 18 000 Euro si transferta nga llogaria rrjedhëse (referim pika
2).
6) Shtuar me 60 561 Euro llogaria bankare gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 60 561 Euro. Burimi i të ardhurave është nga shitja e apartamentit të banimi të blerë në vitin 2005 (shuma 60 000 Euro) dhe 561 Euro nga interesat bankar.
7) Bashkëshorti, Z. Lavdosh Ahmetaj, shtuar me 4 357 Lekë llogarinë bankare të pagës me pjesë takuese 50%, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 40 212 Lekë.
8) Djali. Z. Klinti Ahmetaj, shtuar me 154 Dollarë llogarinë bankare me pjesë takuese 50%, me gjendje 30 371 Dollarë në 31.12.2018, me burim të ardhura nga interesat bankare për vitin 2018.
9) Djali, Z. Klinti Ahmetaj, pronar në masën 50% të pasurisë së paluajtshme, tokë arë me sipërfaqe 3 000 m2 të blerë sipas kontratës datë 26.09.2018 me çmim 1 134 000 Lekë me burim të ardhura familjare.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Djali, Z. Klinti Ahmetaj, shpenzuar shumën 1 134 000 Lekë për blerjen e pasurisë së paluajtshme, tokë arë me sipërfaqe 3 000 m2 sipas kontratës së shitjes datë 26.09.2018.