Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto në vlerën 5 821 319 Lekë nga paga (4 160 876 Lekë) dhe nga shpërblimet (1 660 433 Lekë) si Gurvenator i Bankës së Shqipërisë. Të ardhurat janë depozituar në llogarinë bankare të pagës.
2) Të ardhura në vlerën 7 600 Euro si dieta për udhëtimet dhe qendrimet jashtë vendit për vitin 2018 në funksionin e Gurvenatorit të Bankës së Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura në vlerën 2 638 257 Lekë nga honoraret si anëtar i Këshillit Mbikqyrës së Bankës së Shqipërisë për vitin 2018.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura neto në vlerën 1 187.67 Euro nga interesat bankare të depozitës dy emërore për vitin 2018.
2) Të ardhura neto në vlerën 1 063.3 Dollarë nga interesat bankare të depozitës dy emërore për vitin 2018.
3) Të ardhura në vlerën 42 311.6 Lekë si interesa të maturuara të Bonove të Thesarit për të cilat është likuiduar tatimi në burim në masën 15%.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Elena Sejko, të ardhura neto në vlerën 4 625 733 Lekë nga punësimi , paga (4 219 173 Lekë) dhe shpërblimet (406 560 Lekë) pranë Tirana Bank për vitin 2018, të depozituara në llogarinë bankare të pagës. Në vitin 2018, si rrjedhojë e ndryshimit të aksionerit në Tirana Bank janë shpërblyer punonjësit me 12 paga, për të cilën Znj. Sejko ka marrë 10% në vitin aktual dhe pjesa tjetër prej 90% do të paguhet në vitin 2019.
2) Bashkëshortja, Znj. Elena Sejko, të ardhura në vlerën 159 101 Lekë si kompesim karburanti dhe dieta për vitin 2018, nga punësimi pranë Tirana Bank.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura në vlerën 58 000 Euro nga shitja e apartamentit me sipërfaqe 70.2 m2 në Tiranë, të kaluara në llogarinë bankare në 05.04.2018.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtuar me 75 637.68 Euro gjendja e depozitës 12 mujore në emër të Gent & Luftije Sejko me pjesë takuese 50% secili.
2) Shtesë 1 063.3 Dollarë në gjendjen e depozitës me afat 12 muaj në emër të Gent dhe Luftije Sejko me pjesë takuese 50% secili, me burim të ardhura nga interesat bankare për vitin 2018.
3) Shtesë 41 997.78 Lekë në gjendjen e llogarisë bankare dy emërore të Gent dhe Luftije Sejko me pjesë takuese 50% secili, me burim të ardhura nga maturimi i interesave bankare.
4) Pakësuar me 29 784.11 Euro gjendja e llogarisë rrjedhëse, e cila është kredituar me të ardhurat nga shitja e apartamentit (58 000 Euro), nga konvertime Euro/Lekë nga llogaria e pagës dhe është debituar për pagesa të detyrimeve të ndryshme.
5) Pakësuar me 2 032 676.44 Lekë gjendja e llogarisë rrjedhëse të pagës për vitin 2018.
6) Kredi me vlerë 52 000 Euro, me afat 18 vjet (Shtator 2008- Maj
2026), me normë interesi 2.06% dhe me këst mujor 270-280 Euro. Gjatë vitit 2018 është likuiduar shuma 3 270 Euro si shlyerje e kësteve, ndërsa gjendja e principalit të mbetur në 31.12.2018 është 22 800.34 Euro.
7) Kredi për blerje apartamenti të marrë në 20.07.2016 në shumën 11 400 000 Lekë më afat 30 vjet, për të cilën likuidimi i detyrimi ka filluar në 20.08.2018. Në vitin 2018 është likuiduar detyrimi në shumën 181 830 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të mbetur për tu likuiduar është 12 037 155 Lekë (11 241 788 Lekë principal dhe 795 367 Lekë interesa).
8) Kartë krediti Visa Card në emër të Elona Sejko dhe Gent Sekjo me shumë limit përdorimi 400 000 Lekë për të cilën gjendja e detyrimit për tu shlyer deri në 31.12.2018 është 3 615.33 Lekë.
9) Kartë krediti Master Card në emër Gent Sekjo me shumë limit 4 000 Euro për të cilën nuk ka detyrim në 31.12.2018.
10) Kontratë sipërmarrje datë 30.06.2016 për prenotim apartamenti, për të cilën në vitin 2018 është likuiduar detyrimi i mbetur në shumën 74 670 Euro. Likuidimi është shlyer përmes 2 transfertave nga llogaria bankare me burim të ardhura nga shitja e apartamentit dhe nga konvertimet e të ardhurave nga paga.
11) Bashkëshortja, Znj. Elona Sejko, shtesë 1 376 Euro në llogarinë rrjedhëse, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 2 229.11 Euro.
12) Bashkëshortja, Znj. Elona Sejko, llogari kursimi me gjendje 0.57 Euro në 31.12.2018, të pandryshuar nga deklarimi i mëparshëm.
13) Bashkëshortja, Znj. Elona Sejko, pakësuar me 94 047.51 Lekë gjendjen e llogarisë rrjedhëse të pagës, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 24 105.48 Lekë.
14) Bashkëshortja, Znj. Elona Sejko, pakësuar me 7 350 Lekë llogarinë bankare, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 0 Lekë.
15) Bashkëshortja, Znj. Elona Sejko, shtesë 357 650.19 Lekë në llogarinë e kursimit, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 1 757 651.15 Lekë.
16) Bashkëshortja, Znj. Elona Sejko, autoveturë të tipit Renault të nxjerrë nga qarkullimi sipas vërtetimi datë 28.06.2018 të DPSHTRR Tiranë. Për autoveturën, janë dorëzuar targat, leja e qarkullimit dhe çertifikata e pronësisë.
17) Bashkëshortja, Znj. Elona Sejko, pronare në masën 100% të pasurisë së paluajtshme, garazh Nr.2 në katin 1, të blerë sipas kontratës së sipërmarrjes datë 30.05.2018 në shumën 20 000 Euro. Likuidimi i detyrimit është bërë me transfertë bankare nga llogaria e bashkëshortit në datë 10.07.2018 me burim të ardhura nga punësimi.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 3 270 Euro si shlyerje të kësteve të kredisë të marrë në shtator 2008 në vlerën 52 000 Euro me afat 18 vjet dhe me normë interesit 2.06 %.
2) Shpenzuar shuma 181 830 Lekë si shlyerje të principalit (158 212 Lekë) dhe interesave (23 618 Lekë) të kredisë së marrë në shumën 11 400 000 Lekë për blerje apartamenti.
3) Shpenzuar shuma 74 670 Euro si shlyerje e detyrimit kundrejt shoqërisë ndërtuese sipas Kontratës së Sipërmarrjes datë 30.06.2016 për prenotim apartamenti.
4) Bashkëshortja, Znj. Elona Sejko, shpenzuar shumën 20 000 Euro për blerjen e pasurisë së paluajtshme, garazh sipas Kontratës së Sipëmarrjes datë 30.05.2018.