Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 157 736 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Divjakë për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura vjetore në vlerën 5 000 Lekë për dhënien me qira të tokës bujqësore me sipërfaqe 1 207 m2 sipas kontratës noteriale datë 14.08.2019.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeTë ardhura në vlerën 2 994 354 Lekë nga aktiviteti privat i fermerit për prodhimet bujqësore dhe vreshtari, viti 2019.
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Eriona Kokoneshi, të ardhura në vlerën 612 962 Lekë nga paga si mësuese në Shkollën e Mesme “Miti Zoji Zaka”, Divjakë për periudhën Janar- Dhjetor 2019.
2) Bashkëshortja, Znj.Eriona Kokoneshi, të ardhura në vlerën 1 666 512 Lekë nga biznesi i prodhimit të pijeve alkolike për vitin 2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pakësuar me 543 267 Lekë llogaria bankare me burim të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Divjakë për vitin 2019.
2) Kontratë qiraje datë 14.08.2019 për dhënie me qira të tokës bujqësore me sipërfaqe 1 207 m2, me këst vjetor 5 000 Lekë.
3) Bashkëshortja, Znj. Eriona Kokoneshi, kontratë qiraje financiare të lidhur me Posche Leasing Sh.p.k për blerjen e një autoveture me vlerë totale 19 000 Euro. Detyrimi i likuiduar në vitin 2019 është 9 500 Euro.
4) Bashkëshortja, Znj. Eriona Kokoneshi, shtuar me 10 373 063 Lekë llogarinë e pagës nga të cilat 373 063 Lekë si të ardhura nga paga dhe 10 000 000 Lekë nga disbursimi i kredisë së marrë në 29.11.2019 nga bashkëshorti (referim pika
8).
5) Shtesë 2 994 354 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga veprimtaria si fermer privat për vitin 2019.
6) Bashkëshortja, Znj. Eriona Kokoneshi, pakësuar me 947 161 Lekë llogarinë bankare me burim të ardhura të gjeneruara nga biznesi i prodhimit të pijeve alkolike për vitin 2019.
7) Hua të dhëna te dy persona anëtar të familjes, për të cilat e drejta akoma nuk është arkëtuar.
8) Kredi bankare datë 19.11.2019, me afat 25.11.2019-25.09.2032, me normë interesi 4.1%, me këst mujor 84 258.53 Lekë, të marrë në shumën 10 000 000 Lekë për ndërtimin e kantinës së verës në emër të bashkëshortes. Detyrimi i likuiduar në vitin 2019 është 84 258 Lekë ndërsa shuma e detyrimit të mbetur të pashlyer është 9 915 742 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Bashkëshortja, Znj. Eriona Kokoneshi, shpenzuar shumën 9 500 Euro për likuidimin pjesor të kontratës së qirasë financiare të lidhur me Porsche Leasing.
2) Shpenzuar shuma 84 258 Lekë si shlyerje të kësteve (principal plus interesa) të kredisë bankare të marrë në 19.11.2019 në shumën 10 000 000 Lekë për ndërtimin e kantinës së verës në emër të Znj. Kokoneshi.