Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 1 241 255 Lekë nga paga dhe shpërblimet si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2020.
2) Të ardhura në vlerën 1 514 025 Lekë nga honoraret, nga pjesëmarrjet në komisione, nga dietat brenda vendit, si rimbursime të shpenzimeve të karburantit dhe telefonit që rrjedhin nga statusi i Deputetit për vitin 2020.
3) Të ardhura në vlerën 327 250 Lekë si rimbursim të shpenzimeve të qirasë së banesës së përfituar nga statusi i Deputetit për periudhën Janar- Dhjetor 2020.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Luljeta Nasufi, të ardhura në vlerën 267 611 Lekë si pension nga Sigurimet Shoqërore Berat për vitin 2020.
2) Vajza, Znj. Ina Nasufi, të ardhura në vlerën 317 672 Lekë nga veprimtaria e sipërmarrjes si Person Fizik me Nipt L91722018R për vitin 2020.
3) Vajza, Znj. Ina Nasufi, të ardhura në vlerën 960 035 lekë nga paga si Specialiste pranë ERE.
4) Vajza, Znj. Kibela Nasufi, të ardhura në vlerën 720 000 Lekë nga biznesi privat si Person Fizik me Nipt L81405013U.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion100%
Të tjera
1) Llogari bankare shtuar me 42 443 lekë, gjendje më 31.12.2020 në vlerën 1 532 064 lekë.
2) Gjendje para kesh shtuar me 500 000 lekë.
3) Kredi bankare të marrë pranë një bankë të nivelit të dytë për blerje apartamenti në 17.12.2014 me sipërfaqe 74.45 m2. Kredia bankare me normë interesi 4.99%, ka filluar të shlyhet në 15.06.2015. Në vitin 2020 është shlyer detyrimi në vlerën 722 387 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 1 534 759 Lekë.
4) Bashkëshortja, Znj. Luljeta Nasufi, shtuar me 2 491 Lekë llogarinë rrjedhëse pranë një bankë të nivelit të dytë me gjendje 2 491 Lekë në 31.12.2020.
5) Vajza, Znj. Ina Nasufi, pakësuar me 2 105 306 Lekë llogarinë rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë. Gjendja e llogarisë në 31.12.2020 është 40 109 Lekë.
6)Vajza, Znj. Ina Nasufi, shtesë 69 322 Lekë në llogarinë rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë. Gjendja e llogarisë në 31.12.2020 është 69 322 Lekë.
7) Vajza, Znj. Ina Nasufi, shtesë 28 408 Lekë në llogarinë rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë. Gjendja e llogarisë në 31.12.2020 është 29 436 Lekë.
8) Vajza, Znj. Kibela Nasufi, pakësuar me 22 744 Lekë llogarinë rrjedhëse, gjendja e të cilës në 31.12.2020 është 21 173 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 722 387 Lekë si shlyerje të interesave dhe principalit të kredisë bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë për blerje apartamenti me sipërfaqe 74.45 m2 datë 17.12.2014.
2) Blerje ap. Banimi me sip. 60.9 m2 10.1 m2 ambient i përbashkët në Yzberish, Tiranë për 4 520 000 lekë sipas kontratës së shitjes të datës 17.09.2020. Kësti i parë prej 2 000 000 lekësh është paguar më 04.06.2010 dhe kësti i dytë prej 2 520 000 lekë është paguar 1 900 000 lekë nga llogaria e vajzës Ina Nasufi, 500 000 lekë nga llogaria e deklaruesit dhe 150 000 lekë nga llogaria e vajzës Ina Nasufi me të ardhura nga paga pranë ERE.