Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 2 373 053 Lekë plus 3 035 Euro nga paga, dietat, rimbursimet e shpenzimeve dhe pjesmarrjet në komisione të përfituara nga statusi i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura nga interesat bankare të llogarisë rrjedhëse, shuma 4 432 Lekë.
2) Të ardhura nga interesat bankare të llogarisë rrjedhëse, shuma 627 Lekë.
3) Të ardhura nga interesat bankare të llogarisë rrjedhëse, shuma 1.39 Euro.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
1) Babai i deklaruesit ka trashëguar sipas Dëshmisë së Trashëgimisë Ligjore të noterizuar, 1/3 e pasurisë së një subjekti (identiteti është një informacion i sekretuar nga punonjësi i ILKDPKI-së si një informacion personal e dhënë sensitive ose private). Pasuria përfshinë truall me sipërfaqe 1 538 m2 dhe ndërtesën mbi truall me sipërfaqe 600 m2 dhe sipas aktit të trashëgimisë Z. Ervin Bushati si trashëgimtar ligjor i babait, përfiton të gjithë pasurinë që ka përfituar babai.
2) Bashkëpronar me 6 persona të tjerë të pasurisë së paluajtshme, truall me sipërfaqe 408 m2 me datë regjistrimi 30.04.2015 të përfituar si trashëgimi ligjore nga babai.
3) Bashkëpronar me 6 persona të pasurisë të tjerë së paluajtshme, ndërtesë me sipërfaqe 250.3 m2 me datë regjistrimi 13.03.2018 të përfituar si trashëgimi ligjore nga babai.
4) Bashkëpronar me 6 persona të pasurisë të tjerë së paluajtshme, truall me sipërfaqe 938 m2 të përfituar si trashëgimi ligjore nga babai.
5) Bashkëpronar me 6 persona të pasurisë të tjerë së paluajtshme, truall me sipërfaqe 600 m2 me datë regjistrimi 21.04.2017 të përfituar si trashëgimi ligjore nga babai.
6) Bashkëpronar me 3 anëtarë të familjes të pasurisë së paluajtshme, ndërtesë 2 katëshe me sipërfaqe 75.5 m2 të përfituar nga akti i trashëgimisë. Pasuria është e pandryshueshme nga deklarimi i viteve të mëparshme.
7) Bashkëpronar me 3 anëtarë të familjes të pasurisë së paluajtshme, truall me sipërfaqe 376.2 m2 plus ndërtesë të përfituar nga akti i trashëgimisë. Pasuria është e pandryshueshme nga deklarimi i viteve të mëparshme.
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Jonita Bushati, të ardhura në vlerën 648 217 Lekë nga paga neto për vitin 2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë 4 432 Lekë në llogarinë bankare në emër të fëmijë si të ardhura neto nga interesat e bankës. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 372 335 Lekë.
2) Shtesë 627 Lekë në llogarinë bankare në emër të fëmijë si të ardhura neto nga interesat e bankës. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 52 685.56 Lekë.
3) Shtesë 1.39 Euro në llogarinë bankare në emër të fëmijë si të ardhura neto nga interesat e bankës. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 493.22 Euro.
4) Gjendje të llogarisë bankare të hapur në vitin 2018 në emër të fëmijës, me vlerë 1 000 Euro të pandryshuar nga deklarimi i vitit 2018.
5) Bashkëshortja, Znj. Jonita Bushati, shtuar me 648 217 Lekë si të ardhura nga paga dhe pakësuar me 570 567 Lekë për shpenzime të ndryshme, llogarinë bankare me gjendje 79 020 Lekë në 31.12.2019. Gjatë vitin 2019 shtesa neto në llogari ishte 77 650 Lekë.
6) Pakësuar me 2 382 Lekë llogarinë bankare për komisione e interesa bankare gjatë 2019. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është minus 7 6 92 Lekë.
7) Pakësuar me 20.17 Euro llogarinë bankare për komisione e interesa bankare gjatë 2019. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është minus 71.1 Euro.
8) Pakësuar me 598 176 Lekë llogarinë bankare të pagës, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 736 096.63 Lekë.
9) Llogari bankare me burim të ardhura nga dietat, derdhje dhe konvertimet (8 565 Euro) dhe debituar me fonde për likuidimin e kredisë (4 084 Euro), fonde për shlyerje të detyrimeve kundrejt shoqërisë për blerje makine (3 000 Euro), transferta dhe shpenzimeve (5 786 Euro). Gjendja e llogarisë nga deklarimi i fundit është pakësuar me 4 305 Euro.
10) Shtesë 300 Euro në gjendjen e mjeteve monetare cash për vitin 2019. Gjendja cash në 31.12.2019 është 2 300 Euro.
11) Gjendje e pandryshueshme të aksioneve pranë një banke të nivelit të dytë.
12) Pronar 100% i një automjeti Citroen C4 me vlerë 20 000 Euro, të blerë sipas faturës datë 28.03.2018 për të cilën pagesat do të bëhen me këste në bazë të kontratës të lidhur me një shoqëri. Për vitin 2019 është likuiduar detyrimi në vlerën 3 000 Euro dhe mbetur detyrimi kundrejt shoqërisë në vlerën 8 000 Euro.
13) Subjekti deklaron se për garazhdet e zotëruara në Sarandë nuk ka asnjë ndryshim nga sqarimi i bërë pranë ILDKPKI-së në muajin Dhjetor 2018.
14) Bashkëshpronar sipas kartelës së pasurisë, i një njësie shërbimi shtesë, 1 kat me sipërfaqe 250 m2, në bazë të lejes së legalizimit datë 22.02.2018. Pasuria nuk ka ndryshuar nga deklarimi i vitit 2018.
15) Kredi bankare të marrë në shumën 18 000 Euro në datën 23.12.2015 pranë një banke të nivelit të dytë, për të cilën është shlyer detyrimi gjatë 2019 në vlerën 3 778.73 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 3 973.35 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 3 778.73 Euro si shlyerje e principalit (3 473.73 Euro) dhe interesave (305 Euro) të kredisë bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë në datën 23.12.2015 në vlerën 18 000 Euro.
2) Shpenzuar shuma 3 000 Euro si shlyerje e kësteve të detyrimit për blerjen e autoveturës Citroen sipas faturës datë 28.03.2018 në vlerën 20 000 Euro.