Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto në vlerën 387 919 Lekë nga paga dhe nga përfitimet e tjera financiare si Deputet i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.
2) Të ardhura neto në vlerën 388 803 Lekë nga paga dhe përfitimet e tjera financiare si Kryetar i Bashkisë Lezhë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura në vlerën 510 000 Lekë nga qiradhënia e Antenës sipas Kontratës datë 26.01.2018 dhe deklaratës noteriale datë 16.04.2018.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Arlinda Ndreu, të ardhura në vlerën 554 402 Lekë nga paga pranë Ministrisë së Drejtësisë.
2) Djali, Z. Alvin Ndreu, të ardhura në vlerën 1 200 000 Lekë nga aktivititeti tregtar i subjektit “Alvin Ndreu” Person Fizik me objekt veprimtarie ‘bar-kafe” të regjistruar në QKB datë 22.05.2018, me qira sipas Kontratës datë 24.05.2018.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura neto në vlerën 54 895 Euro nga shitja e shtëpisë në Qerret, Golem në bazë të kontratës së shitjes datë 06.09.2019 (pasi janë zbritur shpenzimet noteriale të shitjes). E ardhura bruto nga shitja e shtëpisë është 55 000 Euro.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pakësuar me 217 442 Lekë llogaria bankare me burim të ardhura nga paga. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 263 433 Lekë.
2) Shtuar me 3 842 Euro gjendja e llogarisë pranë një banke të nivelit të dytë me burim të ardhura nga shitja e shtëpisë në Qerret Golem, Kavajë në bazë të kontratës datë 06.09.2019. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 4 312 Euro.
3) Shtesë 2 100 Lekë në llogarinë personale të krijuar në 01.06.2019 për financim të fushatës. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 2 100 Lekë, si donacione për fushatë.
4) Gjendje të detyrimit kundrejt të vëllait, Z. Albert Ndeu në shumën 3 400 000 Lekë të marrë në bazë të deklaratës noteriale datë 10.12.2015. Gjatë vitit 2019 nuk është bërë asnjë shlyerje të detyrimit.
5) Kredi bankare në vlerën 50 000 Euro për blerje apartamenti në Golem, Kavajë të marrë në datën 19.06.2015 pranë një banke të nivelit të dytë, për të cilën është shlyer në vitin 2019 detyrimi në vlerën 2 490 Euro dhe ka mbetur gjendja e detyrimit të pashlyer në shumën 38 125.62 Euro.
6) Huamarrje ndaj një Personi Fizik në shumën 50 000 Euro, e likuiduar sipas deklaratës noteriale datë 17.09.2019 me burim të ardhura nga shitja e shtëpisë në Golem, Kavajë.
7) Detyrim kundrejt të vëllait. Z. Albert Ndreu në shumën 8 650 Euro të marrë sipas Deklaratës Noteriale datë 10.07.2019. Shuma është përdorur si garanci bankare në një bankë të nivelit të dytë, dhe më vonë është transferuar në llogarinë bankare në emër të vajzës, për të mbuluar detyrimet e studimit master në Gjermani.
8) Bashkëshortja, Znj. Arlinda Ndreu, pakësuar me 34 215 Lekë llogarinë bankare të pagës, me gjendje 73 Lekë në 31.12.2019.
9) Bashkëshortja, Znj. Arlinda Ndreu, pakësuar me 6 357 Lekë depozitën bankare, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 169 Lekë.
10) Djali, Z. Alvin Ndreu, shtuar me 299 985 Lekë llogarinë bankare me burim të ardhura nga paga pranë subjektit “Alvin Ndreu” Person Fizik me objekt veprimtarie ‘bar-kafe” regjistruar në QKB në datë 22.05.2018, të dhënë më qira sipas Kontratës datë 24.05.2018. Gjendja e llogarisë bankare në 31.12.2019 është 299 985 Lekë.
11) Djali, Z. Alvin Ndreu, pakësuar me 28 Euro llogarinë bankare, me gjendje 9 Euro në 31.12.2019.
12) Djali, Z. Alvin Ndreu, shtuar me 629 Lekë gjendjen e llogarisë kartë interneti si të ardhura të derdhura cash. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 629 Lekë.
13) Vajza, Znj, Renalda Ndreu, shtesë 5 228 Euro në llogarinë bankare, të përdorura për pagesën e studimeve Mastër në Gjermani, me gjendje 5 228 Euro në 31.12.2019. Fondet në vlerën 8 650 Euro janë marrë hua nga Z. Ndreu nga vëllai i tij në bazë të deklaratës noteriale datë 10.07.2019, të përdorur si garanci bankare në një bankë të nivelit të dytë, dhe më vonë janë transferuar në llogarinë bankare në emër të vajzës, për të mbuluar detyrimet e studimit master në Gjermani (referim pika
7).
14) Vajza, Znj, Renalda Ndreu, gjendje të llogarisë Credit Card në 31.12.2019, shuma 5 Euro