Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME




DEKLARATA FILLESTARE





TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto 1 314 589 Lekë ga paga si Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për periudhën 01 Janar deri 16 Dhjetor.
2) Të ardhura neto 60 141 Lekë si Ministër i Brendshëm për periudhën 17-31 dhjetor 2020.
3) Të ardhura 34 000 Lekë të përfituara nga honoraret gjatë vitit.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
Të ardhura Qiradhënie
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e Autorit
Të ardhura nga Çelje Trashëgimi
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareZnj. Delina Fico, të ardhura neto 91 719 USD nga paga si Drejtore për Programet e Shoqërisë Civile në Institutin e Menaxhimit Lindje-Perëndim (East ëest Management Institute) e regjistruar në Shtetin e Neë York.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1)Llogaria në Lekë është pakësuar gjatë vitit Gjendje data 31 dhjetor 3 312 674.42 Lekë.
2)Depozitën bankare në Lekë. Gjendje 913 182.48 Lekë. Shtesë gjatë vitit. Burimi nga Interesat.
3) Pakësim në depozitën bankare në Euro. Gjendje 18 954.1 Euro.
4) Pakësim në depozitën bankare në Euro me burim shitjen e apartamentit në bashkëpronësi me prindërit. Gjendje 113 604.86 euro. Zotërim 33.3%.
5) Gjendje 1 177 686.95 Lekë në depozitën bankare në Lekë. Burimi, paga.
6) Kredia Hipotekore në datën 31 dhjetor ka detyrim të mbetur vlerën 11 566 923.91, kredia është marë në vitin 2019, vlera fillestare 12 200 000 Lekë, me afat 20 vjet dhe interes 2.72% marrë në dt 02.08.2019.
7) Kartë krediti me limit 4 900 euro. 0 detyrime pasi nuk është përdorur.
8) Znj. Delina Fico, shtesë në llogarinë bankare të kursimit në USD. Gjendja 8 494.82 USD.
8) Znj. Delina Fico, pakësim në llogarinë bankare në USD. Gjendja 67.13 USD.
9) Znj. Delina Fico, shtesë në llogarinë bankare në USD. Gjendja 18 094.15.
10) Znj. Delina Fico, pakësim në llogarinë bankare në euro. Gjendje me minus 5.09 Eur.
11) Znj. Delina Fico, shtesë në llogarinë bankare në Lekë. Gjendje 421 811.93 Lekë.
12) Gjendje 20 245.07 Euro në llogarinë bankare Futura të fëmijës Endi Cuci.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Paguar 800 072.44 Lekë për këstet e kredisë hipotekore 12 200 000 marrë në 02.08.2019.