Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 2 300 851 Lekë nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura në vlerën 29 535 Euro nga qiradhënia e pronës.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj, Anita Ylli, të ardhura në vlerën 11 254 Dollarë nga puna si mësuese në Shkollën Publike (Kopësht) në Distriktin e Kolumbias, USA.
2) Bashkëshortja, Znj, Anita Ylli, të ardhura neto në vlerën 683 520 Lekë nga paga si ekonomiste pranë shoqërisë “House of Arts” Sh.p.k për vitin 2019.
3) Vajza, Znj. Pegi Ylli, të ardhura në vlerën 62 021 Dollarë nga paga si punonjëse pranë Deloitte &Touche LLP për vitin 2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura në vlerën 250 Lekë nga shitja e aksioneve 25% në shoqërinë Trustee Investment Group sipas kontratës së shitjes së aksioneve datë 17.09.2019.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pakësuar me 3 784 999 Lekë llogaria rrjedhëse e pagës në një bankë të nivelit të dytë me gjendje 1 414 444 Lekë në 31.12.2019.
2) Pakësuar me 3 740 Euro depozita Fleksi në një bankë të nivelit të dytë me gjendje 665 Euro në 31.12.2019.
3) Gjendja e depozitës në një bankë të nivelit të dytë është 88 Euro, e pandryshuar në vitin 2019.
4) Pakësuar me 34 173 Lekë llogaria rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 0 Lekë në 31.12.2019.
5) Pakësuar me 42 Euro depozita bankare pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 0 Euro në 31.12.2019.
6) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë është 302 Dollarë e pakësuar me 2 920 Dollarë gjatë 2019.
7) Pakësuar me 2 Dollarë depozita bankare pranë një banke të nivelit të dytë gjatë vitit 2019. Gjendja e depozitës në 31.12.2019 është 63 Dollarë.
8) Pakësuar me 500 Euro llogaria rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë gjatë vitit 2019. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 15 030 Euro.
9) Llogari bankare pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 33 Dollarë në 31.12.2019, e pandryshuar nga deklarata e mëparshme.
10) Shtesë 8 Lekë në llogarinë bankare pranë një banke të nivelit të dytë, me gjendje 94 495 Lekë në 31.12.2019.
11) Shtuar me 21 124 Euro llogaria bankare pranë një banke të nivelit të dytë për vitin 2019. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 30 761 Euro.
12) Bashkëshortët shtuar sipërfaqen në zotërim me vlerë 1 000 000 Lekë në një pasuri të deklaruar në vitin 2015. Pronësia e shtesës së sipërfaqes u bë në bazë të Kontratës së shkëmbimit datë 23.04.2015, për të cilën është marrë edhe Leja e Legalizimit.
13) Pakësuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 25 %.
14) Pakësuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 25 %.
15) Shtuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 100%.
16) Pakësuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 25 %.
17) Shtuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 100%.
18) Shtuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 50 %.
19) Pakësuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 25 %.
20) Pakësuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 25 %.
21) Pakësuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 25 %.
22) Pakësuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 25 %.
23) Pakësuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 25 %.
24) Pakësuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 25 %.
25) Shtuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 100 %.
26) Pakësuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 25 %.
27) Pakësuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 25 %.
28) Pakësuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 25 %.
29) Pakësuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 25 %.
30) Shtuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 100 %.
31) Shtuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 100%.
32) Shtuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 50 %.
33) Pakësuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 25 %.
34) Pakësuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 25 %.
35) Pakësuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 25 %.
36) Pakësuar përqindja në pronësi për një apartament sipas Kontratës së Pjestimit Vullnetar datë 13.12.2019. Pjesa takuese e subjektit është 25 %.
37) Pronar 100% të pasurisë së paluajtshme, verandë me sipërfaqe 243 m2 pasi është bërë kërkesa nga subjekti për sistemim dhe ndreqje të gabimit nga ASHK.
38) Shtuar me 4 169 164 Lekë gjendja e mjeteve monetare cash.
39) Gjendja e detyrimi të mbetur kundrejt Shoqërisë TID Sh.p.k është 39 389 Euro. Për vitin 2019 nuk është shlyer asnjë këst i detyrimit.
40) Gjendja e detyrimi të mbetur kundrejt Shoqërisë House of Arts Sh.p.k është 96 300 Euro. Për vitin 2019 nuk është shlyer asnjë këst i detyrimit.
41) Kredi personale të marrë pranë një bankë të nivelit të dytë sipas kontratës datë 23.02.2018 me vlerë 242 000 Euro dhe me afat shlyerje 9 vite. Detyrimi i likuiduar në 2019 është 30 600 Euro dhe gjendja e mbetur e pashlyer është 188 450 Euro.
42) Bashkëshortja, Znj, Anita Ylli, shtuar me 121 Lekë llogarinë e pagës pranë një banke të nivelit të dytë, me gjendje 1 955 Lekë në 31.12.2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 30 600 Euro si shlyerje të principalit dhe të interesave të kredisë bankare të marrë në datën 23.02.2018 në shumën 242 000 Euro.