Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto në vlerën 1 521 574.35 Lekë nga paga dhe shpërblimet si Kryetare e Bashkisë Shkodër për periudhën 01 Janar 2019 - 31 Dhjetor 2019. E ardhura është derdhur në një llogari bankare pranë një banke të nivelit të dytë.
2) Të ardhura në vlerën 776.01 Euro si rimbursime të shpenzimeve të udhëtimit jashtë vendit nga UNDP-ja, për vitin 2018. E ardhura është derdhur në një llogari bankare pranë një banke të nivelit të dytë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura neto në vlerën 130 900 Lekë nga shpërblimet si anëtare e Këshillit të Qarkut Shkodër për periudhën 01.01.2019-31.12.2019. E ardhura është derdhur në një llogari bankare pranë një banke të nivelit të dytë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura ne vlerën 51 000 Lekë nga qiradhënia e një njësie me sipërfaqe 35.34 m2, në bazë të deklaratës noteriale datë 08.10.2017. Vlera e të ardhurave totale nga qiradhënia është 153 000 Lekë për të cilën pjesa takuese e Znj.Ademi është 1/3.
2) Të ardhura në vlerën 34 000 Lekë nga qiradhënia e një njësie me sipërfaqe 50 m2 si pjesë e objektit me sipërfaqe 116.5 m2, në bashkëpronësi me 2 subjekte të tjera me pjesë takuese 1/3 secili. E ardhura neto gjatë 2019, të përfituar nga të gjithë bashkëpronarët, e marrë në bazë të Kontratës së qirasë datë 14.02.2017 është 102 000 Lekë.
3) Të ardhura në vlerën 12 750 Lekë nga qiradhënia e një njësie me sipërfaqe 50 m2 si pjesë e objektit me sipërfaqe 79 m2, objekt në bashkëpronësi me 12 subjekte të tjera me pjesë takuese 1/12 secili. E ardhura neto gjatë 2019, të përfituar nga të gjithë bashkëpronarët, e marrë në bazë të Kontratës së qirasë datë 14.02.2017 është 153 000 Lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Fran Mjeda, të ardhura neto në vlerën 760 547.59 Lekë nga paga dhe shpërblimet si baterist pranë Koorporatës Elektroenergjitike Shqiptare OST, për vitin 2019. E ardhura është derdhur në një llogari bankare pranë një banke të nivelit të dytë.
2) Vjerra, Znj. Domenika Mjeda, të ardhura në vlerën 283 619 Lekë si pension pleqërie për vitin 2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraKredi bankare për të cilën gjatë vitit 2019 është likuiduar principal 528 194.41 Lekë, interesa 54 315.71 Lekë, sigurim kredie 10 976.28 Lekë dhe penalitet për për pagesë kësti me vonesë 1 406.64 Lekë. Gjendja e principalit të mbetur të pashlyer në 31.12.2019 është 1 119 454.8 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 594 893.04 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare (principal, interesa) dhe për sigurim kredie, penalitet për likuidim të vonshëm, për vitin 2019.