Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 2 242 372 Lekë nga paga dhe komisionet si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshorti, Z. Kostika Gjylameti, të ardhura në vlerën 2 940 000 Lekë nga ushtrimi i aktivitetit si Person Fizik.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Pakësuar me 63 216 Lekë llogaria rrjedhëse e pagës, gjendja e të cilës në 31.12.2020 është 1 048 636 Lekë.
2) Pakësuar me 460 Euro llogaria rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë. Gjendja e llogarisë në 31.12.2020 është 371 Euro.
3) Shtuar me 241 043 Lekë llogaria e kursimit pranë një banke të nivelit të dytë. Gjendja e llogarisë në 31.12.2020 është 561 419 Lekë.
4) Kredi bankare për blerje apartamenti të marrë në datë 06.03.2017 në shumën 13 500 000 Lekë, me afat shlyerje 20 vite (24.03.
2037) dhe me këst mujor 67 000 Lekë. Detyrimi i likuiduar në 2020 është 737 700 Lekë ndërsa gjendja e mbetur e pashlyer është 11 399 243 Lekë.
5) Bashkëshorti, Z. Kostika Gjylameti, pakësim me 1 821 143 Lekë në llogarinë bankare të Personit Fizik. Gjendja e llogarisë në 31.12.2020 është 423 514 Lekë.
6) Bashkëshorti, Z. Kostika Gjylameti, gjendje 459 Euro në llogarinë bankare të Personit Fizik. Nuk ka ndryshim nga 2019.
7) Bashkëshorti, Z. Kostika Gjylameti, shtesë 845 450 Lekë në llogarinë personale, me gjendje 892 702 Lekë në 31.12.2020.
8) Bashkëshorti, Z. Kostika Gjylameti, gjendje 400 000 Lekë në cash si kursime familjare.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Shpenzuar shuma 737 700 Lekë si shlyerje të kësteve (principal dhe interesa) të kredisë bankare të marrë në 06.03.2017 në vlerën 13 500 000 Lekë për blerje apartamenti.