Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetNuk ka
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura në vlerën 14 400 AUS nga qiradhënia e një objekt banimi në Australi për vitin 2019. E ardhura mujore është 1 200 AUS.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
1) Të ardhura në vlerën 8 033 350 Lekë nga shpërndarja e dividentit për vitin 2019 të rezultateve të viteve të kaluara, të shoqërisë Aldosch sh.p.k. E ardhura është marrë si transfertë në një llogari bankare të Z.Doshi.
2) Të ardhura në vlerën 62 000 Euro nga shpërndarja e dividentit për vitin 2019 të rezultatit të viteve të kaluara, të shoqërisë Aldosch sh.p.k. E ardhura është marrë si transfertë në një llogari bankare të Z.Doshi.
3) Të ardhura në vlerën 24 694 837 Lekë nga shpërndarja e dividentit për vitin 2019 të rezultateve të viteve të kaluara, të shoqërisë Aldosch sh.p.k. E ardhura është marrë si transfertë në një llogari bankare të Z.Doshi.
4) Të ardhura në vlerën 26 160 000 Lekë nga shpërndarja e dividentit për vitin 2019 të rezultateve të viteve të kaluara, të shoqërisë Aldosch sh.p.k. E ardhura është marrë si transfertë në një llogari bankare të Z.Doshi.
5) Të ardhura në vlerën 1 600 Euro nga shpërndarja e dividentit për vitin 2019 të rezultatit të viteve të kaluara, të shoqërisë Aldosch sh.p.k. E ardhura është marrë si transfertë në një llogari bankare të Z.Doshi.
6) Të ardhura në vlerën 3 210 000 Lekë nga shpërndarja e dividentit për vitin 2019 të rezultateve të viteve të kaluara, të shoqërisë Aldosch sh.p.k. E ardhura është marrë si transfertë në një llogari bankare të Z.Doshi.
7) Të ardhura në vlerën 2 000 Euro nga shpërndarja e dividentit për vitin 2019 të rezultatit të viteve të kaluara, të shoqërisë Aldosch sh.p.k. E ardhura është marrë si transfertë në një llogari bankare të Z.Doshi.
8) Të ardhura në vlerën 39 970 000 Lekë nga shpërndarja e dividentit për vitin 2019 të rezultateve të viteve të kaluara, të shoqërisë Aldosch sh.p.k. E ardhura është marrë si transfertë në një llogari bankare të Z.Doshi.
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Xhovana Doshi, të ardhura në vlerën 13 768 190 Lekë nga paga neto dhe shpërblimet si Administratore e shoqërisë “Profarma” Sh.a, për periudhën Dhjetor 2018-Dhjetor 2019. Për vitin 2019 e ardhura nga paga është 13 770 468 Lekë ndërsa pjesa tjetër është e ardhur nga viti 2018 por e arkëtaur në bankë në 2019.
2) Djali, Z. James Doshi, të ardhura neto në vlerën 350 000 Lekë nga paga pranë kompnaisë IFUEL Sh.p.k.
3) Djali, Z. James Doshi, të ardhura neto në vlerën 4 268 155 Lekë nga paga pranë kompanisë Profarma Sh.a.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
1) Të ardhura në vlerën 3 700 000 Lekë nga shitja e një pasurie të paluajtshme sipas kontratës së shit-blerjes datë 23.05.2019.
2) Të ardhura në vlerën 500 000 Lekë nga shitja e një pasurie të paluajtshme sipas kontratës së shit-blerjes datë 12.06.2019.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Kontratë për veçimin e pjesëve takuese në natyrë të njësive ndërtimore datë 21.08.2019 e lidhur me Z.Doshi në cilësinë e pronarit të shoqërisë dhe një pale të tretë në cilësinë e zhvilluesit. Objekti i kontratës është 18.9 % e sipërfaqeve takuese parkimi, magazine, shërbimi dhe banimi.
2) Kontratë për kalimin e të drejtave datë 07.10.2019, me vlerë 95 450 Euro të lidhur midis Z.Doshi në cilësinë e transferuesit të të drejtave, një subjekti në cilësinë e palës përfituese dhe një shoqërie në cilësinë e miratuesit. E drejta e mbetur e paarkëtuar është 95 450 Euro.
3) Kontratë për kalimin e të drejtave datë 07.10.2019 të lidhur midis Z.Doshi në cilësinë e transferuesit të të drejtave, një subjekti në cilësinë e palës përfituese dhe shoqërisë T.D.T Sh.p.k në cilësinë e miratuesit. Cmimi i kontratës është në vlerën 75 100 Euro, nga të cilat ëshë likuiduar vetëm 29 950 Euro, në një llogari bankare dhe ka mbetur 45 150 Euro si të drejta të paarkëtuara.
4) Kontratë për kalimin e të drejtave datë 27.09.2019, e lidhur midis Z.Doshi në cilësinë e transferuesit të të drejtave, Z. A Gjini në cilësinë e palës përfituese dhe shoqërisë T.D.T Sh.p.k në cilësinë e miratuesit, me vlerë 191 320 Euro. Kjo kontratë është revokuar pjesërisht në datë 16.12.2019 për vlerën 42 350 Euro. E drejta e mbetur e paarkëtuar është 148 970 Euro.
5) Subjekti sipas kontratës së shit-blerjes datë 23.05.2019 ka shitur një pasuri të paluajtshme me vlerë 3 700 000 Lekë. E ardhura është arkëtuar në datë 30.05.2019.
6) Subjekti sipas kontratës së shit-blerjes datë 12.06.2019 ka shitur një pasuri së paluajtshme në shumën 500 000 Lekë. E ardhura është arkëtuar nga noterja në një llogari bankare.
7) Gjendje të llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë, 8.78 Euro.
8) Gjendje të llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë, 311 514.2 Lekë.
9) Gjendje të llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë, 0 Lekë.
10) Gjendje të llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë, 480.94 Euro.
11) Gjendje të llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë, 0 Euro.
12) Gjendje të llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë, 98 830.68 Lekë.
13) Gjendje të llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë, 6 965.92 Euro.
14) Gjendje të llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë, 171 624.56 Lekë.
15) Bashkëshortja, Znj. Xhovana Doshi, gjendja të kartës së kreditit pranë një bankë të nivelit të dytë, minus 1 972 189.78 Lekë.
16) Bashkëshortja, Znj. Xhovana Doshi, gjendje të llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë, 76.23 Euro.
17) Bashkëshortja, Znj. Xhovana Doshi, gjendje të llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë, 9 291.79 Pound.
18) Bashkëshortja, Znj. Xhovana Doshi, gjendje të llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë, 38 049.22 Lekë.
19) Bashkëshortja, Znj. Xhovana Doshi, gjendje të llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë, 19 720.69 Lekë.
20) Bashkëshortja, Znj. Xhovana Doshi, gjendje të llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë, 410 Lekë.
21) Bashkëshortja, Znj. Xhovana Doshi, gjendje të llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë, 1 661.8 Euro.
22) Bashkëshortja, Znj. Xhovana Doshi, gjendje të llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë, 0 Lekë.
23) Bashkëshortja, Znj. Xhovana Doshi, gjendje të llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë, 179 052 Lekë.
24) Bashkëshortja, Znj. Xhovana Doshi, gjendje të llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë, 10 001.11 Lekë.
25) Fëmijët, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1 093.58 Euro.
26) Fëmijët, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 49 Euro.
27) Fëmijët, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 3 508.47 Lekë.
28) Fëmijët, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 92.79 Pound.
29) Fëmijët, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 673.51 Euro.
30) Fëmijët, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 78.76 Lekë.
31) Fëmijët, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 384.99 Lekë.
32) Fëmijët, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 7.5 Euro.
33) Fëmijët, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 6 094.95 Lekë.
34) Fëmijët, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 6 094.95 Lekë.
35) Fëmijët, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 22 963.56 Lekë.
36) Fëmijët, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 10 673.33 Lekë.
37) Fëmijët, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 222.29 Pound, e shtuar me 219.02 Pound.
38) Hua të marrë te shoqëria Profarma Sh.a në shumën 33 798 305.16 Lekë, për të cilën është shlyer detyrimin në vitin 2019 nga një llogari bankare.
39) Hua të marrë te shoqëria Profarma Sh.a në shumën 1 050 000 Lekë, për të cilën është shlyer detyrimin në vitin 2019 nga një llogari bankare.
40) Detyrim për tu shlyer kundrejt shoqërisë së ruajtes fizike për shërbimin e muajit Dhjetor 2019 në vlerën 343 200 Lekë, fatura e blerjes nr.3246 e datës 27.12.2019.
41) Paradhënie 8 500 Pound të marrë kundrejt shoqërisë Profarma Sh.a dhe të kthyer në vitin 2020.
42) Paradhënie 400 000 Lekë e marrë kundrejt shoqërisë Profarma Sh.a dhe të kthyer në vitin 2020.
43) Paradhënie 1 200 000 Lekë e marrë kundrejt shoqërisë Profarma Sh.a dhe të kthyer në vitin 2020.
44) Paradhënie 3 500 Lekë e marrë kundrejt shoqërisë Profarma Sh.a dhe të kthyer në vitin 2020.
45) Paradhënie 245 Euro e marrë kundrejt shoqërisë Profarma Sh.a dhe të kthyer në vitin 2020.
46) Djali, Z. James Doshi, është bërë ortak në masën 49% në shoqërinë IFUEL Sh.p.k të blera sipas kontratës së shitjes së kuotave datë 22.10.2019 në vlerën 7 000 000 Lekë. Në 06.02.2020 është bërë revokimi i kontratës së mësipërme.