Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 1 174 953 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë.
2) Të ardhura në vlerën 195 466 Lekë nga paga si Ministër i Bujqësisë, periudha 01.01.2019-15.01.2019.
3) Të ardhura neto në vlerën 1 331 658 Lekë nga honoraret për komisionet parlamentare, dietat dhe rimbursimet e shpenzimeve të ndryshme (karburan /telefoni).
4) Të ardhura në vlerën 527 Euro si rimbursim të shpenzimeve nga Energy Community Secretariat për pjesmarrje në Forumin Parlamentar të Evropës Juglindore për Energjinë dhe Klimën në Bruksel.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura neto në vlerën 2 352 348 Lekë nga paga si Senior Associate BD në shoqërinë Ernst & Young Albania.
2) Të ardhura neto në vlerën 40 292 Lekë nga interesat bankare të depozitave të bashkëshortes dhe të fëmijëve. Interesat e llogarisë së Znj. Peleshi janë 28 050 Lekë.
3) Bashkëshortja dhe vazja, të ardhura në vlerën 101 189 Lekë si rimbursim shpenzimesh nga Austrian Airlines për humbje të avionit si rezultat të vonesave të kompanisë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtuar me 44 848 Lekë Lekë, gjendja e llogarisë së pagës në një bankë të nivelit të dytë.
2) Pakësuar me 16 Euro, gjendja e llogarisë rrjedhëse të bashkëshortëve, me pjesë takuese 50%, me destinacion shlyerjen e kësteve të kredisë.
3) Shtuar me 25 Dollarë, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë në emër të njërit prej fëmijëve, me burim të ardhura nga interesat bankare dhe nga dhuratat e familjarëve për ditëlindje.
4) Shtuar me 241 Dollarë, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë në emër të njërit prej fëmijëve, me burim të ardhura nga interesat bankare dhe nga dhuratat e familjarëve për ditëlindje.
5) Gjendja e kartës së kreditit me vlerë limiti 2 000 Euro, në një bankë të nivelit të dytë me afat skadimi deri në 2022, është 86 Euro. Gjatë 2019 nuk është bërë asnjë shlyerje e detyrimit.
6) Kredi bankare të marrë në 23.02.2010 në shumën 60 000 Euro për përfundimin e punimeve të brendshme të shtëpisë dhe mobilimin e saj. Për kredinë me normë interesi eurolibor +0.5 % në vit, me këst mujor 353 Euro, me afat shlyerje 15 vjet është likuiduar gjatë 2019 shuma 4 159 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 21 706 Euro.
7) Bashkëshortja, Znj.Amarda Peleshi, llogari rrjedhëse me vlerë 5 710.
8) Bashkëshortja, Znj.Amarda Peleshi, llogari bankare me burim të ardhura nga paga dhe me gjendje 20 908 Lekë.
9) Bashkëshortja Znj. Amarda Peleshi, depozitë me afat me gjendje 1 470 000 Lekë, e përdorur për shkollimin e fëmijëve, për likuidimin pjesor të kredisë dhe për shlyerjen e qirasë.
10) Bashkëshortja Znj. Amarda Peleshi, llogari bankare të hapur në 30.10.2019 me vlerë 2 375 Euro me qëllim arkëtimin e shumës 2 375 Euro të parapaguar për studimin e vajzës në një shkollë. Kjo llogari është mbyllur në 25.11.2019 pasi u bë ndërrimi i shkollës së vajzës, duke u cuar gjendjen 0 Euro.
11) Bashkëshortja Znj. Amarda Peleshi, gjendje të mjeteve monetare cash, 2 375 Euro si fonde të tërhequra nga një llogari bankare (referim pika
10).
12) Bashkëshortja, kartë krediti me vlerë limiti 200 000 Lekë, në një bankë të nivelit të dytë me afat skadimi deri në Janar 2023. Gjendja e detyrimit të kartës së kreditit në 31 Dhjetor është 1 069 Lekë.
13) Vajza, Znj. Aleksia Peleshi, pakësuar me 441 Dollarë llogarinë Futura pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 0 Dollarë në 31.12.2019. Llogaria Futura është mbyllur në 2019 pasi vajza ka mbushur moshën 18 vjeç, duke e transferuar shumën 9.021 Dollarë në një llogari depozitë me Znj. Peleshi dhe tërhequr si cash shumën e mbetur 500 Dollarë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 4 159 Euro si shlyerje të pricipalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në 23.02.2010, në shumën 60 000 Euro me qëllim mobilim dhe përfundimin e punimeve në shtëpi.