Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura bruto nga paga mujore dhe përfitime të tjera ligjore që rrjedhin nga funksioni i Deputetit të tilla si: pjesmarrjet në komisione, nënkomisione, këshilla, dietat dhe rimbursime të shpenzimeve të karburantit, telefonisë për vitin 2018 janë në shumën 3 003 115 Lekë. Të ardhurat neto të kaluara në një llogari pranë një bankë të nivelit të dytë janë 2 224 255 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Theodhora Naço, të ardhura bruto nga paga pranë studios ligjore “Naço & Franko Partners” Sh.p.k, të depozituara në një bankë të nivelit të dytë, 100 300 Lekë ku e ardhura neto është 89 066 Lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Theodhora Naço, administratore dhe ortake 51% e shoqërisë Naço&Franko Partners Sh.p.k, për të cilën në vitin 2018 nuk është bërë shpërndarja e dividentit të shoqërisë.
3) Djali, Z. Franko Naço, të ardhura bruto nga paga pranë studios ligjore “Naço & Franko Partners” Sh.p.k, të depozituara në një bankë të nivelit të dytë, 100 300 Lekë, e ardhura neto është 89 066 Lekë.
4) Djali, Z. Franko Naço, ortak 49% pranë shoqërisë Naço&Franko Partners Sh.p.k, për të cilën në vitin 2018, akoma nuk është bërë shpërndarja e dividentit të shoqërisë.
5) Vajza, Znj. Betina Naço, të ardhura bruto nga paga dhe shpërblimet pranë Agjensisë së Sigurimit të Depozitave, shuma 1 873 552 Lekë, ku e ardhura neto është 1 491 721 Lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura në vlerën 220 000 Euro nga shitja e shtëpisë së banimit plus shtesë apartamenti në Tiranë, në bazë të Kontratës së Shitjes “me kusht kreditimi” datë 25.04.2018. Mjetet monetare janë depozituar në një llogari bankare pranë një bankë të nivelit të dytë.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Gjendja e depozitës në një bankë të nivelit të dytë me të ardhura nga paga dhe kursime ndër vite, 400 000 Lekë.
2) Gjendja e depozitës në një bankë të nivelit të dytë me të ardhura nga paga dhe kursime ndër vite, 13 532.3 Euro.
3) Gjendja e depozitës në një bankë të nivelit të dytë nga të ardhurat e shitjes së pasurisë së paluajtshme, shuma 100 500 Euro.
4) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 772 Pound.
5) Gjendja e depozitës në një bankë të nivelit të dytë me të ardhura nga paga dhe kursime ndër vite, 275 832 Lekë.
6) Kontratë Porosie datë 26.03.2019, me qëllim blerje apartamenti në vlerën 71 940 Euro, të lidhur me një subjekt privat. Për vitin 2018 është shlyer shuma 20 000 Euro si detyrime të kontratës së porosisë dhe detyrim i mbetur i palikuduar në 31 Dhjetor është 51 940 Euro.
7) Pronar 100% i një automjeti Toyota Rav4 blerë në shumën 5 000 Euro në bazë të kontratës së shit-blerjes datë 27.06.2018.
8) Bashkëshortja, Znj. Theodhora Naço, gjendje të depozitës në një bankë të nivelit të dytë, 20 000 Lekë.
9) Djali, Z. Franko Naço, gjendje të depozitës pranë një banke të nivelit të dytë, me burim të ardhurat nga paga, shuma 10 000 Lekë.
10) Vajza, Znj. Betina Naço, gjendje të depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, 200 000 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar për vitin 2018, shuma 95 000 Lekë si interes i kredisë bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë, periudha Janar-Prill 2018.
2) Shpenzuar shuma 1 663 639 Lekë si interesa të kredisë së mbetur, duke shlyer plotësisht kredinë të parashikuar deri në 26.09.2024.
3) Shlyer detyrimi tatimor mbi kalimin e të drejtës së pronësisë së pasurisë së paluajtshme, shuma 27 642 Euro pranë ZRPP-së Tiranë si detyrim për shitjen e shtëpisë së banimit plus shtesë apartamenti në datë 25.04.2018.
4) Shpenzuar shuma 20 000 Euro, si shlyerje detyrimi të Kontratës së Porosisë datë 26.03.2019 për blerje apartamenti në shumën 71 940 Euro, të lidhur me një subjekt privat. Shuma e detyrimit të mbetur pa u likuduar deri në 31 Dhjetor 2018 është 51 940 Euro.
5) Shpenzuar shuma 5 000 Euro për blerjen e automjetist Toyota Rav4, në bazë të kontratës së shit-blerjes datë 27.06.2018.