Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 1 785 662 Lekë nga paga vjetore, orë shtesë, dieta etj, si Drejtor i Departamentit të Kufirit dhe Migracionit në D.P.P Shtetit gjatë vitit 2020.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura në vlerën 105 000 Lekë nga qiraja e apartamentit me sipërfaqe 57.40 m2 në Tiranë, për periudhën nga 1 Janari deri më 24 Korrik 2020.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja Znj.Tereza Merkaj, të ardhura neto në vlerën 2 705 874 Lekë si eksperte dhe pedagoge në shkollën e Magjistraturës Tiranë.
2) Bashkëshortja Znj.Tereza Merkaj, të ardhura neto në vlerën 63 750 Lekë si eksperte në shkollën e Magjistraturës Tiranë e kryer nga Caritasi Shqiptar për një aktivitet trajnues dy ditor sipas kontratës më 17 Dhjetor 2019.
3) Bashkëshortja Znj.Tereza Merkaj, të ardhura neto në vlerën 1 335 Euro si pagesë për kompensimin e shpenzimeve si pjesëmarrëse dhe eksperte në shkollën e Magjistraturës Tiranë e kryer nga EJTN, për aktivitetin trajnues 1-javor në muajin Nëntor 2019 në Rumani, hedhur në llogari në vitin 2020.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura në vlerën 8 600 000 Lekë nga shitja e apartamentit me sipërfaqe 57.40 m2 në Tiranë, sipas kontratës noteriale të shitjes me datë 24 Korrik 2020.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Bashkëshortët, çelje të një llogarie të përbashkët kursimi më 16 Qershor 2020, ku janë depozituar paratë e fituara nga shitja e apartamentit dhe kursime nga paga. Gjendja e llogarisë më 31 Dhjetor 2020 është 8 101 609.64 Lekë.
2) Gjendje 41 256.05 Lekë në llogarinë e pagës më 31 Dhjetor 2020.
3) Bashkëshortja Znj.Tereza Merkaj, gjendje 1 824.51 Lekë në llogarinë e pagës më 31 Dhjetor 2020.
4) Mbyllur depozita bankare me gjendje 131 017.45 Lekë më 16 Qershor 2020. Shuma është transferuar në llogarinë e re të kursimeve të përbashkët të bashkëshortëve.
5) Gjendje 1 200 000 Lekë të mjeteve monetare në cash.
6) Bashkëshortët, pakësuar me 1 300 000 Lekë llogaria e kursimit për shkak të blerjes së 3 pasurive të paluajtshme tokë arë në Tiranë.
7) Deklaratë noteriale më 6 Gusht 2020 për saktësim të vlerave të pasurive të blera me kontratën e shitblerjes 4 Gusht 2020.
8) Pushimi i efekteve juridike të Deklaratës noteriale të datës 8 Korrik 2019 autorizuese për përdorim automjeti të markës “Volkswagen Golf”, për shkak të shitjes së automjetit më 15 Qershor 2020.
9) Akt-marrëveshje më 23 Nëntor 2020 e lidhur midis Z.Eduart Merkaj dhe shoqërisë “GBK” Sh.p.k me objekt kryerje punimesh ndërtimi në pasuri të paluajtshme, në vlerat e situacioneve mujore, sipas përcaktimeve në aktin noterial.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc

1) Bashkëshortët, kanë shpenzuar 1 300 000 Lekë për blerjen e 3 pasurive të paluajtshme të llojit tokë arë në Tiranë: konkretisht e pasurisë me sipërfaqe 1805 m2 sipas kontratës së shitblerjes më 4 Gusht 2020 (me vlerë 950 000 Lekë); si dhe pasurive me sipërfaqe 440 m2 njëra dhe 195 m2 tjetra me vlerë 350 000 Lekë.
2) Bashkëshortja Znj.Tereza Merkaj, ka shpenzuar 180 000 Lekë nga botimi i librit profesional me titull “Komentari i Kodit të Drejtësisë Penale për të mitur”, në shtëpinë botuese “Morava”.
3) Shpenzuar 14 650 Lekë për qiranë e një automjeti të markës “Land Rover” sipas kontratës së qirasë me datë 24 Janar 2020 për përdorim automjeti kundrejt pagesës, në udhëtimin e fundjavës në Mal të Zi (udhëtim i kryer familjarisht nga data 24 Janar deri më 26 Janar
2020).
4) Shpenzuar rreth 4 260 Euro për pagesën e shkollimit të vajzës në kolegjin “Turgut Ozal” (përfshirë pagesa e transportit, uniformë, libra).
5) Shpenzuar rreth 3 478 Euro për pagesën e shkollimit të vajzës në kolegjin “Turgut Ozal” (përfshirë pagesa e transportit, uniformë, libra).