Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, shuma 1 822 874 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura në vlerën 22 649 459 Lekë (1 598 050 Lekë plus 164 850.5 Euro me kurs 1 Euro=127.7 Lekë), nga qiradhënia për vitin 2018.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Adelina Veliaj, të ardhura nga paga si administratore e shoqërisë UFO SH.p.k, shuma 797 000 Lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Adelina Veliaj, të ardhura në vlerën 406 725 Lekë (3 185 Euro e konvertuar me kursin 1 Euro =127.7 Lekë), nga qiradhënia.
3) Bashkëshortja, Znj. Adelina Veliaj, të ardhura në vlerën 190 275 Euro nga shitja 3 apartamenteve me sipërfaqe përkatësisht 120.3 m2, 72 m2 dhe 129 m2 në Tiranë, pronësia e të cilëve është marrë në datën 09.08.2018 si dhurim nga bashkëshorti me kontratë dhurimi. Shitja është bërë sipas Kontratave të shitjes datë 26.09.2018 dhe datë 19.10.2018.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura në vlerën 2 935 500 Lekë nga ekzekutimi i vendimit gjyqësor datë 03.06.2013 si shpërblim dëmi të përfituar me 2 këste, përkatësisht në datën 02.03.2018 dhe në datën 20.06.2018.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pronar i truallit plus i ndërtesës 2% të blerë në datën 01.06.2018 në vlerën 50 000 Euro me burim të ardhura nga paga dhe nga qiratë. Pasuritë e paluajtshme janë pjesë e pronës me sipërfaqe prej 1 372 m2 truall dhe 1 372 m2 ndërtesë, në Tiranë.
2) Aksionar i 336 aksioneve të një shoqërie që përbëjnë 0.9% të aksioneve totale, vlera e të cilëve është 26 175 Euro. Blerja e aksioneve është bërë me 3 kontrata datë 24.05.2018, datë 08.06.2018 dhe në datë 25.06.2018 me burim të ardhura nga paga dhe nga qiratë.
3) Dhuruar bashkëshortes me 4 kontrata dhurimi të datës 09.08.2018 pasuritë e paluajtshme të tilla si, 3 apartamente me sipërfaqe përkatësisht 120.3 m2, 72 m2, 129 m2 dhe 1 bodrum me sipërfaqe 90 m2. Subjekti deklaron se detajet e dhurimit janë pjese e rubrikës konfidenciale.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë është 10 768 134 Lekë, me burim të ardhura nga paga dhe nga qiratë në shumën 201 398 Lekë, në shumën 85 020 Euro (e konvertuar me kursin 1 Euro=123.42 Lekë) dhe në shumën 679 Dollarë (e konvertuar me kursin 1 Dollarë=107.82 Lekë).
5) Gjendja monetare cash me burim të ardhura nga paga, nga gjendja e likuiditeteve në 22.02.2018 dhe nga qiratë është 994 000 Lekë.
6) Z. Veliaj është vendosur dorëzanës në kontratën e kredisë bankare datë 26.03.2018 me një bankë të nivelit të dytë (rishikim i Kontratës së Overdraftit datë 29.12.2016 të deklaruar në deklaratën fillestare
2018).
7) Z. Veliaj është vendosur dorëzanës në kontratën e kredisë bankare (overdraft) datë 26.03.2018 me një bankë të nivelit të dytë (rinovim i kontratës së overdraftit datë 29.12.2016 të deklaruar në deklaratën fillestare
2018).
8) Z. Veliaj është vendosur dorëzanës në kontratën e kredisë me kufi datë 14.05.2018 me një bankë të nivelit të dytë (rinovim i kontratës së kredisë bankare datë 18.05.2017 të deklaruar në deklaratën fillestare
2018).
9) Hua pa interes të dhënë një Personi Juridik në datat 09.07.2018, 17.07.2018 dhe në 18.07.2018 në vlerën totale 27 000 Euro plus 8 832 773 Lekë. Burimi i të ardhurave të huasë së dhënë është nga paga dhe qiratë dhe në vitin 2018 nuk është marrë asnjë arkëtim.
10) Bashkëshortja, Znj. Adelina Veliaj, pronare 100% e pasurisë së paluajtshme, bodrum me sipërfaqe 90 m2 të përfituar si dhurim në datë 09.08.2018 nga bashkëshorti nëpërmjet kontratës së dhurimit.
11) Bashkëshortja, Znj. Adelina Veliaj, gjendje të llogarisë bankare në bankën Societe Generale, 20 101 072 Lekë. Burimi i të ardhurave është nga paga, nga qiratë, nga shitjet e pasurive të paluajtshme dhe nga gjendja e likuiditeteve në datën 22.02.2018 (deklaratë fillestare
2018). Shuma totale e gjendjes përbëhet nga vlerat 204 288.55 Lekë, 160 094.26 Euro (e konvertuar me kursin 1 Euro=123.42 Lekë) dhe 1 279.45 Dollarë (e konvertuar me kursin 1 Dollarë =107.82 Lekë).
12) Bashkëshortja, Znj. Adelina Veliaj, gjendje të mjeteve monetare cash, 409 100 Lekë, me burim të ardhura nga paga, nga qiratë, nga shitjet e pasurive të paluajtshme dhe nga gjendja e likuiditeteve në datën 22.02.2018.
13) Bashkëshortja, Znj. Adelina Veliaj, vendosur dorëzanëse në kontratën e kredisë bankare datë 26.03.2018 me një bankë të nivelit të dytë.
14) Bashkëshortja, Znj. Adelina Veliaj, vendosur dorëzanëse në kontratën e kredisë bankare (Overdraft) datë 26.03.2018 me një bankë të nivelit të dytë.
15) Bashkëshortja, Znj. Adelina Veliaj, vendosur dorëzanëse në kontratën e kredisë me kufi datë 14.05.2018 me një bankë të nivelit të dytë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 50 000 Euro për blerjen enjë trualli plus ndërtesa 2%, pjesë e pasurive të paluajtshme me sipërfaqe prej 1 372 m2 truall dhe 1 372 m2 ndërtesë në Tiranë, në datë 01.06.2018.
2) Shpenzuar shuma 26 175 Euro për blerjen e 0.9% (336 aksione) të një shoqërie nëpërmjet 3 kontratave në datë 24.05.2018, datë 08.06.2018 dhe datë 25.06.2018.