Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 1 600 696 Lekë nga paga dhe dietat për punën si Drejtoreshë e Përgjithshme në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.
2) Të ardhura në vlerën 48 938 Lekë nga puna si pedagoge në Fakultetin e Ekonomisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura në vlerën 60 000 Lekë nga pjesëmarrja në borde (FED Invest Sh.p.k.)
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura në vlerën 9 118 Lekë nga Fondi i Investimit në një bankë të nivelit të dytë.
2) Të ardhura në vlerën 182 Euro nga interesat e investimit në bono thesari.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
1) Hyrje në vlerën 8 955 Euro nga shitja e bonove të thesarit.
2) Hyrje 9118 lek nga Fondi I Investimit nga çmimi I kuotave kaluar ne banke.
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti Z.Andri Ibrahimaj, të ardhura në vlerën 309 200 Lekë nga paga si Drejtor Ekzekutiv në OJF-në Tirana Ekspres.
2) Bashkëshorti Z.Andri Ibrahimaj, të ardhura në vlerën 2 572 966 Lekë nga paga si i punësuar pranë shoqërisë Chicken House NIPT M01308011J, me aktivitet prodhim dhe përpunim mishi.
3) Bashkëshorti Z.Andri Ibrahimaj, të ardhura në vlerën 2 179 774 Lekë nga pagat e prapambetura si Administrator i shoqërisë ""Urban Distribution"".
4) Bashkëshorti Z.Andri Ibrahimaj, të ardhura në vlerën 12 290 000 Lekë si kthim kontributi, si ortak pranë shoqërisë ""Urban Distribution"".
5) Bashkëshorti Z.Andri Ibrahimaj, të ardhura në vlerën 83 721 Euro si kthim kontributi, si ortak pranë shoqërisë""Urban Distribution""."
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Shtuar me 84 130 Lekë gjendja në llogarinë rrjedhëse të pagës. Gjendja e llogarisë më 31.12.2020 është 100 582 Lekë.
2) Pakësuar me 58 257 Lekë llogaria rrjedhëse e pagës. Gjendja e llogarisë më 31.12.2020 është 31 358 Lekë.
3) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë me gjendje 2.87 Dollarë. Gjendja e llogarisë nuk ka ndryshime nga viti 2019.
4) Shtuar me 4 386 Euro depozita e kursimit e subjektit.
5) Llogari rrjedhëse me gjendje 300 Lekë në 31.12.2020. Gjendja në llogari nuk ka ndryshime nga viti 2019.
6) Pakësim me 27 Euro në gjendjen e kartës së kreditit me limit 3 000 Euro. Gjendja në kartë më 31.12.2020 është minus 29.81 Euro.
7) Llogari rrjedhëse me gjendje 38 Euro në 31.12.2020. Gjendja në llogari nuk ka ndryshime nga viti 2019.
8) Pakësuar me 10 127 Euro gjendja në Fondin e Investimit dhe Pensionit Vullnetar, me gjendje 0 Euro në 31.12.2020.
9) Shtuar me 459 118 Lekë gjendja në Fondin e Investimit dhe Pensionit Vullnetar, me gjendje 813 962 Lekë në 31.12.2020.
10) Fond Investimi dhe Pensioni Vullnetar me gjendje 0 Lekë në 31.12.2020. Mbyllur ne 2019.
11) Pakësuar me 325.47 Lek gjendja në llogarinë bankare të subjektit, me gjendje 0 Euro më 31.12.2020.
12) Shpenzuar shuma 12 651 Euro për blerjen e një automjeti tip “Benz” jashtë vendit si dhe shuma 339 850 Lekë për zhdoganimin e tij. (Mjeti është blerë me të ardhurat nga paga).
13) Bashkëshorti Z.Andri Ibrahimaj, gjendje 5 350 Lekë në llogarinë bankare. Gjendja në llogari nuk ka ndryshime nga viti 2019.
14) Bashkëshorti Z.Andri Ibrahimaj, shtesë 433 Euro në llogarinë bankare. Gjendja e llogarisë gjatë vitit është shtuar me 106 847 Euro nga depozitimi në llogari i parave nga familja, kthimi i kontributit nga shoqëria "Urban Distribution" dhe shtesa të tjera, por është pakësuar me minus 106 414 Euro nga pagesat dhe interesat e kredisë, komisionet dhe blerje pasurie të paluajtshme.
15) Bashkëshorti Z.Andri Ibrahimaj, pakësuar me 14 Euro gjendja në llogarinë bankare. Gjendja e llogarisë më 31.12.2020 është minus 19.10 Euro.
16) Bashkëshorti Z.Andri Ibrahimaj, shtesë me 11 914 982 Lekë gjendja në llogari me të ardhura nga pagat. llogaria eshte shtuar gjatë vitit me 17 354 940 Lekë kalim paga e mare nga puna, paga të prapambetura, kthim kontributit nga shoqëria Urban Distribution dhe interesa llogarie, me pas pakësuar me 5 439 958 Lekë kalim në llogarinë Euro me terheqje, komisione llogarie, pagesa të ndryshme dhe blerje pasuri e patundshme . Gjendja ne datën 31 dhjetor 2020 eshte 11 914 982 Lekë.
17) Bashkëshorti Z.Andri Ibrahimaj, ka shpenzuar shumën 2 500 Euro për blerjen e një motori tip “Yamaha”.
18) Bashkëshorti Z.Andri Ibrahimaj, ka shpenzuar shumën 1 850 000 Lekë për blerjen e një trualli plus shtëpie banimi në Gjirokastër me sipërfaqe: Trualli 138.1 m2 dhe banesa 81.7 m2. Blerje me Kontratë Noteriale.
19) Bashkëshorti Z.Andri Ibrahimaj, ka shpenzuar shumën 12 000 Euro për blerjen e një garazhi në Tiranë.
20) Bashkëshorti Z.Andri Ibrahimaj, kredi bankare të marrë në 21.03.2007 në vlerën 170 000 Euro, për blerje pasurie të patundshme në pronësi të familjes. Detyrimi financiar i paguar përgjatë vitit 2020 nga familja është 88 657 Euro. Nuk mbetet më detyrim për të shlyer, kredia është mbyllur.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Shpenzuar shuma 215 276 Lekë për shlyerjen e kësteve të kredisë bankare të marrë në vitin 2016 në vlerën 1 000 000 Lekë me normë interesi tribor plus 13.2 % në vit dhe me afat shlyerje 5 vjet. Detyrimi financiar i mbetur ende pa shlyer është 233 152 Lekë.